Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 40 adet "Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı" ve 500 adet "Gelir Uzman Yardımcılığı" kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Başvuruların 3-14 Ekim 2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 21 Eylül 2005 00:27, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 10 Aralık 2005

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı "kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı; Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı için 8 inci dereceden 20 adet, 9 uncu dereceden 20 adet olmak üzere toplam 40* adet; Gelir Uzman Yardımcılığı** için 8 inci dereceden 100 adet, 9 uncu dereceden 400 adet olmak üzere toplam 500* adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

I - ÖSYM tarafından 15 - 16 Kasım 2003, 10 - 11 Temmuz 2004 ve 2 - 3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 1500 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 1500 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1500 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden mezun olanlar veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4 - Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5 - Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6 - Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7 - Daha önce Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8 - Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 3-14 Ekim 2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10. Kat İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

l - İş Talep Formu (Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten veya İnternet aracılığı ile http://www.gelirler.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için 0312 415 33 44-50-51-52-53-54 No.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)

5 - Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği

6 - Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği

7 - Yabancı okullar için denklik belgesi

8 - Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi aslı

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 - Hukuk Grubu

? İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı)

? Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

? Borçlar Hukuku

? Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler, Kıymetli Evrak)

? Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

III - İktisat Grubu

? Makro iktisat

? Mikro iktisat

? Uluslararası iktisat

? İşletme iktisadı

? Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar

IV - Maliye Grubu

? Maliye Politikası

? Kamu Maliyesi

? Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V - Muhasebe Grubu

? Genel Muhasebe

? Maliyet Muhasebesi

? Şirketler Muhasebesi

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitiminden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAV NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Bakanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gelirler.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

İlan olunur.

(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.

(**) Giriş Sınavını kazanan Gelir Uzman Yardımcılarının atamaları, Ankara İli hariç, diğer İl Vergi Dairesi Başkanlıklarına yapılacaktır.