Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 5 (beş) adet Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna sınav ile Uzman Yardımcısı alacaktır. Başvuruların en geç 06 Ekim 2005 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 19 Eylül 2005 00:16, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma Genel Müdürlüğü?nde açık bulunan Genel İdari Hizmetleri sınıfından 5 (beş) adet 8 inci dereceli Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri :

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara?da İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı salonlarında yapılacaktır. Yazılı sınav 22 Ekim 2005 günü saat 10.00 da yapılacak; başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Giriş Sınavı ve Şartları :

Giriş sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin A bendinde belirtilen genel şarları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süre ile örgün eğitim veren Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri yada Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış Yabancı Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerden mezun olmak,

c) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarih itibariyle (22/10/2005 tarihi itibariyle) 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

d) Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik?e göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda; KPSSP 115 puan türünden 75 puan ve daha yüksek puan ile KPSSP Yabancı Dil Testinde 35 doğru cevap olmak üzere puan alanlar arasından başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak (50. adayla aynı puana sahip olanlarda sınava katılabileceklerdir.)

e) Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

Sınav Başvurusu:

Başvurular 20 Eylül 2005 tarihinden itibaren kabul edilecek olup, en geç 06 Ekim 2005 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek?te bulunan İş Talep Formu (İş Talep Formu Çalışma Genel Müdürlüğünden de temin edilebilir)?nu eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeleri de eklerler.

a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf,

e) Özgeçmiş

Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin Çalışma Genel Müdürlüğü Personel Şubesine son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. (Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Şubesince de onaylanabilecektir). Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin en geç sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır.

Sınav Giriş Belgesi :

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 10 Ekim 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarında ilan edilecektir. Konu ile ilişkin olarak 0312 296 62 55 nolu telefondan da bilgi alınabilecektir. Genel Müdürlüğümüzce, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi mümkünse elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak mektupla adreslerine ulaştırılacaktır. Aranılan şartları taşımayanlara sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulması gerekmektedir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları : Alan Konuları: (3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı) genel ekonomi, hukuk bilgisi ve genel kültür konularından Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Duyurulması:

Yazılı sınav; sınav kurulu tarafından klasik usulle yapılır ve değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Yazılı Sınav Sonuçları, Sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarına asılmak suretiyle duyurulur. Söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav :

Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi :

Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

Giriş Sınav Sonuçları :

Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır ve başarılı olanların adı ve soyadı liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve ayrıca kendilerine de sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

Sınavı Kazanacak Adaylardan İstenilecek Belgeler :

a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Adli sicil belgesi,

c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlam olduklarına dair Sağlık Kurulu Raporu,

d) Kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmişi,

istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması :

Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İlan olunur.