Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yarışma sınavı ile Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sınava katılmak için istenen belgelerin en geç 25 Ekim 2005 günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İlan Giriş : 17 Eylül 2005 00:16, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yarışma sınavı ile Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarına elverişli olmak,

d) Kasıtlı olarak işlenmeyen suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

e) Yapılacak inceleme sonucunda, sicil ve karakteri bakımından Müfettişliğe alınmasına engel bir hali bulunmamak (İnceleme sonuçları gizli tutulur),

f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

g) 2005 Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş olmak,

h) A Grubu KPS Sınavında (KPSSP 89) puan türünde 80 ve daha çok puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 90 kişi arasında yer almak,

2) GEREKLİ BELGELER:

a) Oturma adresi ile sınava hangi yabancı dilden gireceğini belirtir başvuru dilekçesi,

b) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi,

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

d) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e) Askerlik hizmetinin yapılmış veya ertelenmiş olduğuna ilişkin belge,

f) Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

g) 3 adet vesikalık fotoğraf,

h) Sağlam ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna ilişkin Sağlık Kurulu raporu (yarışma sınavını kazandıktan sonra verilebilir),

ı) Geçerliliğini yitirmemiş A Grubu KPS Sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noterce onaylanmış örneği,

3) SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

A-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (İş Kanununun Genel Hükümleri ile İş Sözleşmesine İlişkin Hükümleri, Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kanununun Karşılanan Risklere İlişkin Hükümleri), Sosyal Politika (Sosyal Ekonomi),

B-İktisat (İktisadın Genel Esasları, İktisadi Doktrinler, Para, Banka, Milli Gelir, Gelir Dağılımı, İstihdam, Yatırım, Kalkınma ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler),

C- Hukuk:

a) Anayasa ve İdare Hukukunun Genel Esasları, Türkiyenin İdari Yapısı, İdari Yargı,

b) Ceza Hukukunun Genel Esasları,

c) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunun Genel Esasları,

d) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukukunun Genel Esasları,

D-Maliye (Maliye Biliminin Genel Esasları, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Bütçe),

E- Genel Muhasebe, Bilanço, Ticari Hesap ve İşletme İktisadı,

F- Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca),

G- Kompozisyon

4) SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 14 ve 15 Kasım 2005 günlerinde, İnönü Bulvarı, No:42, Emek-Ankara adresinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Binasında 09:30-12:30 ve 14:00-17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sonradan bildirilecek tarihte sözlü sınava çağrılacaktır.

5) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Sınava katılmak için 2.maddede belirtilen belgelerin en geç 25 Ekim 2005 günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Gerekli koşulları taşıyanlara fotoğraflı ?Sınava Giriş Belgesi? verilecek, sınavlara bu belge ile birlikte resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi gösterilerek girilecektir.

6) BAŞVURU ADRESİ:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı,

İnönü Bulvarı, No:42, B-Blok, Kat:3, Emek-ANKARA

Tel: (0312) 296 61 88