Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 30 (otuz) Müfettiş Yardımcısı alacak... KPSSP40 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı alanlar başvurabilir.
28/05/2012 12:52:00
Yazdır

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri sınıfında 8nci dereceden boş bulunan 30 (otuz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA KATİLMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları. Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde.yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukan puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 600 (altıyüz) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç)Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak

d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak, f) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 31.05.2012 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr ınternet adreslerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra alacakları çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri 14.06.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar "Cemal Gürsel Caddesi No:61 Kat:6 06590 Cebeci- Ankara" adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır. Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 19.06.2012 tarihinden sonra www.asb.gov.tr ve www.kvk.aov.tr ınternet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek olan kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı "Adaylık Belgesi"nı imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir. Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanlara, talepleri halinde belgeleri iade edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü"nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov,tr ınternet adreslerinden temin edilebilir. Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur,

D- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr ınternet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr ınternet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- GİRİŞ SİNAVİ SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınavını kazanan adaylara sınav sonucu yazılı olarak adreslerine bildirilecektir.

İlan olunur.

Bu ilan 129,464 defa okundu. 66 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?