Muhasebe Denetmen Yardımcılığı ve Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Muhasebe Denetmen Yardımcılığı ve Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)
Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl'nce 80 adet Muhasebe Denetmen Yardmcl ve 80 adet Devlet Muhasebe Uzman Yardmcl kadrolarna atama yaplmak zere 06 Nisan 2002 tarihinde Ankara'da giri snav yaplacaktr.
Snava Katlma artlar :
1- SYM tarafndan Temmuz 2001 tarihinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snavnn (KMS) KMSPN43 puan trnden 75 (yetmi be) ve zerinde puan alm olmak. ( Snava katlma artlarn tayan ve uslne uygun olarak bavuranlarn saysnn 500 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek adaydan balamak zere ilk 500 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 500' nc sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava aralacaktr.)
2- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel artlar haiz olmak.
3- niversitelerin en az drt 4 yl sre ile eitim veren Maliye, Hukuk, ktisat, letme, Kamu Ynetimi ve daresi ile ilgili faklte ve yksekokullar ile veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurt dndaki 4 yl sreli faklte veya yksekokullardan birisini bitirmi olmak.
4- Giri snavnn yaplaca tarihte 30 yan doldurmam bulunmak.
5- Erkek adaylar iin askerliini yapm veya erteletmi olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6- Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak.
7- Trkiye'nin tm yre, iklim ve yolculuk artlarnda grev yapabilecek durumda olmak. (Muhasebe Denetmenlii iin).
Giri snavn kazanamayanlar daha sonraki snavlardan en fazla bir tanesine katlabilirler.
Snav Bavurusu :
Bavurular, en ge 08.03.2002 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl Personel Atama ve Soruturma ubesi 2. Kat lkadm Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kava Dikmen/ANKARA adresine ahsen veya son bavuru tarihinde Bakanlmza ulaacak ekilde posta ile yaplabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
Bavuru Srasnda stenecek Belgeler :
1- Bavuru Belgesi, (Sz konusu belge yukarda belirtilen adresten veya internet zerinden "muhasebat.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)
2- KMS Snav Sonu Belgesi asl veya onayl sureti.
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin asl veya noter tasdikli fotokopisi.
4- 2 adet vesikalk fotoraf.
5- Savclktan alnacak Adli Sicil Belgesi.
6- Yabanc okul mezunlar iin Denklik Belgesi.
7- Nfus Czdannn onayl rnei.
Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr.
Giri Belgesi:
Aranlan artlar tayan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Muhasebat Genel Mdrlnce, snav tarihi ve yerini belirten fotorafl "Snava Giri Belgesi" verilir. Snava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Snavda giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulundurulacaktr. Snava katlma hakkn elde edemeyen bavuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.
Snavn ekli ve Konular :
Giri snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
Yazl snav konular:
a) Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi
b) Trke- Kompozisyon
c) Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
irketler Muhasebesi
d) Maliye Grubu
Maliye Politikas
Kamu Maliyesi
Trk Vergi Sistemi
Bte
e) ktisat Grubu
Makro ve Mikro ktisat
letme ktisad
Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular
f) Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku,
dare Hukuku (Genel Hkmler-dari Yarg)
Ceza Hukuku (Genel Hkmler)
Ticaret Hukuku (Genel Hkmler-irketler-Kymetli Evrak)
Borlar Hukuku (Genel Hkmler)
Medeni Hukuk (Aile Hukuku hari)
cra flas Hukuku (Genel Hkmler)
Yazl snavda baarl olanlar, Muhasebe Denetmen Yardmcl ve Devlet Muhasebe Uzman Yardmcl iin ayr ayr yaplacak olan szl snavlarn her ikisine de girme hakkn kazanrlar.
Yazl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi ve Duyurulmas :
Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baarl saylmak iin her konu grubundan 100 tam puan zerinden en az 60 ve ortalama en az 70 puan alnmas gerekir. Snav sonular snav bitim tarihinden itibaren 30 gn iinde liste halinde uygun yerlere aslarak duyurulur.
Snavda baarl olanlara ayrca yazl bildirimde bulunulur. Bu bildirimde szl snavn gn, yeri ve saati de belirtilir.
Szl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi :
Szl snavda baarl olabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak gerekir.
Giri Snav Notu :
Giri snav notu, 70 puandan aa olmamak zere, yazl snav notu ile szl snav notunun aritmetik ortalamasdr.
Giri Snav Sonular :
Giri snavnda baarl olan adaylarn listesi snav kurulunca Bakanln ilan iin ayrlm yerlerinde ve www.muhasebat.gov.tr internet adresinde aklanacaktr.
lan olunur.