Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

07/05/2012 07:46:00
Yazdır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Kadro Unvanı Kadro Sayısı

Fizyoterapist 1

Diğer Sağlık Personeli 1

Çocuk Gelişimcisi 1

Çözümleyici 2

TOPLAM 5

28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 5 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI:

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış

veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2- 2010 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Çözümleyici kadrosuna başvuracak adayların;

a) İstihdam edileceği BİM? deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

b) En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak.

c) En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of English as a Foreign Language? (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya ?International English Language Testing System? (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

POZİSYON KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
Fizyoterapist 1 KPSSP3 *Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 KPSSP94 *Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
Çocuk Gelişimcisi 1 KPSSP3 *Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezunu olmak.
Çözümleyici 1 KPSSP3

*Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak.

* Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak.

*Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

*Linux sunucu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

*Çok katmanlı mimari ve nesne tabanlı programlama konusunda deneyimli olmak.

*PHP programlama dili konusunda deneyimli olmak.

*HTML, CSS, JavaScript , Ajax ve jQuery konularında bilgi sahibi olmak.

*XML ve SOAP teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

* MySQL / Oracle /MS SQLServer veritabanlarından en az birinde deneyimli olmak.

*SQL sorgulama dili konusunda deneyimli olmak.

Çözümleyici 1 KPSSP3

* Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak.

*Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.

*Linux sunucu yönetimi konusunda deneyimli olmak.

*Kabuk programlama ( shell scripting ) konusunda bilgi sahibi olmak.

*DNS ( bind ), E-Posta ( Postfix ), DHCP ve RADIUS konularında deneyimli olmak.

TOPLAM 5

II- MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2) Diploma fotokopisi

3) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için)

4) 2010 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

5) Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar dil düzeyleri, programlama dillerine ait belgeler ile BİM?de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgenin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonunda çözümleyici kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.

Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Fizyoterapist, Diğer Sağlık Personeli, Çocuk Gelişimcisi) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf

c) Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

d) 2010 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

e) Mal Bildirim Beyannamesi (http://personeldb.ankara.edu.tr/UserFiles/File/MB1.doc adresinde mevcuttur)

f) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

g) Mezuniyet belgesinin sureti eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belge örneği (Aslı ibraz edilecek)

Bu ilan 69,650 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;