Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı, Devlet Malları Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı, Devlet Malları Uzman Yardımcılığı ve Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2002)
Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrlnce 30 adet Milli Emlak Denetmen Yardmcl, 15 adet Devlet Mallar Uzman Yardmcl, 100 adet Milli Emlak Uzman Yardmcl kadrolarna atama yaplmak zere 09.02.2002 tarihinde Ankara`da giri snav yaplacaktr.
Snava Katlma artlar :
1- SYM tarafndan 7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde yaplan Kurumlar in Merkezi Eleme Snav (KMS) Puan No: KMSPN42 blmnde 75(yetmi be) ve daha yksek puan alm olmak (Snava katlma artlarn tayan ve usulne uygun olarak bavuranlarn saysnn 250 kiiden fazla olmas halinde, puan en yksek olan adaydan balamak zere ilk 250 aday giri snavna alnacaktr. Eit puan alm olmalar nedeniyle 250nci sradaki aday saysnn birden fazla olmas halinde, bu adaylarn tm snava arlacaktr.)
2- 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48inci maddesinde belirtilen genel artlar haiz olmak.
3- niversitelerin 4 yl sre ile eitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtii ve yurt dndaki 4 yl sreli faklte veya yksekokullardan birisini bitirmi olmak.
4- Giri snavnn yaplaca tarihte 30 yan doldurmam bulunmak.
5- Erkek adaylar iin askerliini yapm veya erteletmi olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6- Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak.
7- Trkiyenin tm yre, iklim ve yolculuk artlarnda grev yapabilecek durumda olmalar (Milli Emlak Denetmenlii iin).
Giri snavn kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki snavlardan birine katlabilir.
Snav Bavurusu :
Bavurular, en ge 11.01.2002 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrl lkadm Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kava Dikmen/ANKARA adresine ahsen veya son bavuru tarihinde Bakanlmza ulaacak ekilde posta ile yaplabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
Bavuru Srasnda stenecek Belgeler :
1- Bavuru Belgesi, (Sz konusu belge yukarda belirtilen adresten, l Defterdarlk Milli Emlak Mdrlklerinden veya internet zerinden www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)
2- KMS Snav Sonu Belgesi asl veya onayl sureti.
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin asl veya noter tasdikli fotokopisi.
4- 2 adet vesikalk fotoraf.
5- Nfus czdanlarnn arkal nl fotokopisi.
6- Yabanc okul mezunlar iin denklik belgesi.
Eksik belge ve bilgilerle yaplacak bavurular dikkate alnmayacaktr.
Giri Belgesi :
Aranlan artlar tayan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Milli Emlak Genel Mdrlnce, snav tarihi ve yerini belirten fotorafl Snava Giri Belgesi verilir. Snava Giri Belgeleri adaylarn haberleme adreslerine posta ile gnderilecektir. Snava girecek adaylar giri belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanlmak zere ayrca, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel kimlik belgesi bulunduracaklardr. Snava katlamayacak mracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktr.
Snav ekli ve Konular :
Giri snav yazl ve szl olarak iki aamada yaplacaktr.
Yazl snav konular:
a) Matematik ve statistik,
b) ktisat Grubu :
Makro ve Mikro ktisat,
Uluslararas Ekonomik likiler ve Kurulular.
c) Maliye Grubu:
Maliye Teorisi,
Maliye Politikas,
Kamu Maliyesi.
d) Hukuk Grubu:
Anayasa Hukuku,
dare Hukuku(Genel Hkmler-dari Yarg),
Ceza Hukuku(Genel Hkmler),
Ticaret Hukuku (Genel Hkmler-irketler-Kymetli Evrak),
Borlar Hukuku,
Medeni Hukuk(Aile Hukuku hari),
cra flas Hukuku (Genel Hkmler).
e) Muhasebe Grubu:
- Genel Muhasebe.
f) Yabanc Dil (ngilizce, Franszca ve Almanca Dillerinden birisi), (Milli Emlak Denetmen Yardmcl hari)
Yazl Snav Sonularnn Deerlendirmesi ve Duyurulmas :
Yazl snav her unvan iin ayn oturumda gerekletirilir.
Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmazlar. Yazl snavda baarl saylmak iin 100 tam puan zerinden 70 puan almak gerekir. Snav sonular snav bitim tarihinden itibaren 30 gn iinde liste halinde uygun yerlere aslarak duyurulur.
Ayrca yazl snavda baarl olanlara szl snavn yeri, gn ve saati yazl olarak bildirilir.
Szl Snav Sonularnn Deerlendirilmesi :
Szl snavda baarl olabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 puan almak gerekir.
Szl snava katlan her adaydan, szl snavda baarl olduu takdirde atanmak istedii nvanlarn tercih sralamasn belirtir imzal dileke alnr.
Giri Snav Sonular :
Giri snavnda baarl olan adaylarn hangi nvana atanmaya hak kazandklar, szl snava katlan her adaydan yazl olarak alnacak tercih sralamasn belirten dilekeleri de gznne alnarak, kadro ve ihtiya durumuna gre snav kurulunca belirlenerek ilan olunur ve adaylara ayrca yazl olarak bildirilir.