Samsun Ondokuz Mayıs Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

13/01/2012 14:47:00
Yazdır

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları

  LİSANSÜSTÜ PROGRAM YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ
  YÜKSEK LİSANS DOKTORA YÜKSEK LİSANS DOKTORA YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Anatomi (1,2) - 6 - 6 - -
Histoloji-Embriyoloji (1,3) - 2 - 2 - -
Halk Sağlığı (2) - 4 - 2 - -
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (4) - 2 - 1 - 1
Kardiyopulmoner Fizyoterapi (5) 3 - - - - -
Sağlık Kurumları Yönetimi (7) 5+50 (6,10) - - - - -
Acil Tıp Hemşireliği (8) 5+50 (6,10) - - - - -
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - 2 - 2 - -
Doğum ve Jinekoloji (Vet.) 2 - 2 - - -
Anatomi (Vet.) 3 - 2 - - -
Dölerme ve Suni Toh (Vet.) 3 - 2 - - -
Hayvan Besleme ve Beslen. Hast.(Vet.) 5 5 2 - - -
Biyokimya (Vet.) 5 5 2 - - -
Beden Eğitimi ve Spor 5 (1) + 2 (1,9) 3+1 (9) 1 (1) 1 1 (1) 1

1- Tam gün çalışma koşulunu kabul etme şartı. (Mesai günlerinde saat 08-17 arasında anabilim dalında çalışma)

-(Beden Eğitimi (Yüksek Lisans) , Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalları için )

- Beden Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için Üniversitemizde çalışan Öğretim Görevlisi veya Okutmanlarda bu şart aranmayacaktır.

2- Tıp Fakültesi mezunu olmak

3- Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi mezunu olmak

4- Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi doktora programı için öğrenci alımı Ortak protokol (Hacettepe Üniversitesi) gereği programa katılan üniversitelerin yönetmeliklerinde belirtilen asgari giriş koşullarından yüksek olanını sağlamaları gerekmektedir.

5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak

6- Uzaktan Eğitim

7- Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalına Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık İdaresi , Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Ebelik, Hemşirelik, Diyetisyenlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler, Biyoloji Lisans mezunu olmak.

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı için ALES Eşit Ağırlık Puanı dikkate alınacaktır.

8- Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

9- Alan Dışı Müracaat Kontenjanı

10- Programın açılması teklifi YÖK?ten onay alması durumunda öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak Enstitü Müdürlüğümüze şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya Enstitümüz tarafından onaylı örneği kabul edilir. Enstitümüzce onaylanması istenilen evrakların fotokopilerinin yanında asıl nüshalarının da bulunması gereklidir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitümüze ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

3- Lisans/yüksek lisans diplomasının* veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

*Yüksek lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı tanımlamaktadır.

4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6cm. ebadında (6 adet) vesikalık fotoğraf.

5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir).

ALES Puanı: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için ?Sözel? ve ?Sayısal? Sağlık Kurumları Yönetimi için ? Eşit Ağırlık? diğer anabilim dalları için ?Sayısal? puan türünde, yüksek lisansa başvuranların en az 55;, lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının en az 55 Temel Tıp puanı veya en az 55 sayısal ALES puanı, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına ve ALES?in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

a)Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

c) Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)?nin açacağı Türkçe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bu süre içinde belirtilen sınavlardan başarılı olamayan adaylar yüksek lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybeder. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

7- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

8- Elli (50) TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (Garanti Bankası Üniversite Şubesi'ne EFT için TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

9- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Ağustos 2012 sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100?lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripti esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

2- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65?i, lisans not ortalamasının % 25?i ve yabancı dil puanının % 10?u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

3- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60?ı, lisans not ortalamasının %25?i ve sözlü sınavın %15?i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre;

Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Adaylar başvurularını 16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

DOKTORA (SÖZLÜ) MÜLAKAT SINAV TARİHİ VE YERİ: Doktora Sözlü Sınavı 31 Ocak 2012 Salı günü saat 10:00?da ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 3 Şubat 2012 Cuma günü Enstitü Müdürlüğümüzce duyurulacaktır.

?ASIL? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 6-10 Şubat 2012 tarihleri arasında,

?YEDEK? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğünde yapılacaktır.

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER

ASIL ÖĞRENCİLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHLERİ : 06-10 Şubat 2012

YEDEK ÖĞRENCİLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ : 13-17 Şubat 2012

* Kazanan adaylar öncelikle Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine gelerek ?Öğrenci Numarası? aldıktan sonra istenen diğer evraklarını hazırlayacaklardır.

GEREKLİ BELGELER

1. Lisansüstü Öğrenim Öğrenci Katkı Payı, Öğrenci Klavuzu ve Öğrenci Kimlik Kartı ücretinin bankaya yatırıldığına dair Dekont.

2. Askerlik Durum Belgesi

3. İkametgah Belgesi

4. Aynı anda iki ayrı lisansüstü programda eğitim yapılamayacağı için bu durumda olan

adaylardan başka enstitüye kayıtlı olmadıklarına ilişkin dilekçe (Enstitü Müdürlüğünden temin edilecektir.) veya kayıt sildirdiklerine ilişkin belge istenecektir.

5.İlanda da belirtildiği üzere Beden Eğitimi ve Spor (Yüksek Lisans), Anatomi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarında tam gün çalışma şartı arandığından kesin kayıt yapılabilmesi için kazanan adaylardan tam gün çalışacağına dair taahhütname (Enstitü Müdürlüğünden temin edilecektir.) istenecektir.

6. Resmi Kurumlarda çalışan adaylardan yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belge. (Yukarda Adı Geçen Ve Tam Gün Çalışma Şartı Bulunan Anabilim Dalları İçin ?Tam Gün Çalışarak Yüksek Lisans Yapabilir? İbaresi Bulunacak.)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER, ENSTİTÜMÜZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLEREK KESİN KAYIT İŞLEMİ TAMAMLANIR

ENSTİTÜ ADRESİMİZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası 1.Katı

55139 Kurupelit/SAMSUN

Telf: 0 362 457 60 93

Faks: 0 362 457 60 93

E-Posta: sagbilen@omu.edu.tr


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU TÜRK SİLAHLI KUVVETLER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM PERSONELİ
ALAN İÇİ ALAN DIŞI YÜKSEK LİS DOKTORA YÜKSEK LİS. DOKTORA YÜKSEK. LİS. DOKTORA
Coğrafya 1,15,16 Doktora programları için kontenjan dağılımı : Beşeri Coğrafya 2, Fiziki Coğrafya 2 - -   4 (*) - -     - -
Tarih 1,4,15,16,21 - 4 (**)   2 (*) - -   1 (*) -  
Türk Dili ve Edebiyatı 1,5,15,16 Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı: Türk Halk Edebiyatı 2, Yeni Türk Dili 1 Doktora programları için kontenjan dağılımı : Yeni Türk Dili 1, Eski Türk Dili 1 - 3 (**)   2 (*) - -     - -
İslam Tarihi ve Sanatları 1,6,15,16 Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı: Türk İslam Sanatları Tarihi 5, Türk İslam Edebiyatı 2 Doktora programları için kontenjan dağılımı : Türk İslam Sanatları Tarihi 2, Türk İslam Edebiyatı 2 - 7 (**)   4 (*) - -     - -
Felsefe ve Din Bilimleri 1,8,15,16 Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı : İslam Felsefesi 2, Dinler Tarihi 4, Din Sosyolojisi 4 , Din Felsefesi 5, Mantık 1, Felsefe Tarihi 2 Doktora programları için kontenjan dağılımı : Dinler Tarihi 2, Din Sosyolojisi 2, Din Felsefesi 3, Mantık 1 - 18 (**)   8 (*) - -     - -
Temel İslam Bilimleri 1,7,15,16 Yüksek Lisans programları için kontenjan dağılımı : Kelam 4, Arap Dili ve Belagatı 4, İslam Mezhepleri Tarihi 2 Doktora programları için kontenjan dağılımı : Kelam 2, Arap Dili ve Belagatı 2, İslam Mezhepleri Tarihi 2   10 (**)   6 (*)            
Kamu Hukuku 2,9,16, - 5 (**)   - - -     - -
Kadın ve Aile Araştırmaları 1,10,16 - 5 (**)   - - -     - -
İşletme 2,11,20,21 - 10 (**)   - - - 2 (**)   2 (**)  
İşletme (II.Öğretim / Tezsiz) 2,12,,19 25 (***) -   - - -     - -
İşletme ve Endüstri İlişkileri (II.Öğretim / Tezsiz ) 2,13,18 10 (***) -   - - -     - -

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

(*) Bu programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60?ı, (yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli) lisans not ortalamasının %25?i , (Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.) ve sözlü sınavın %15?i alınarak toplanır. (Sözlü sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir. ) Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanının üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(**) Bu programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede ALES puanının %65?i, (yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli) lisans not ortalamasının %25?i, (Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgiye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.) ve yabancı dil puanının %10?u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. (ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.) Bu taban puanının üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(***) Bu programa öğrenci kabulündeki değerlendirmede: sadece ALES puanı (yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli) dikkate alınır. En yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır. En yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Not:1- Bilimsel Hazırlık Programı Güz Yarıyılında başlatıldığından Bahar Yarıyılında (alan dışı) öğrenci alınmamaktadır.

Not:2- Bilim dalı belirtilerek verilen kontenjanlara yerleştirmede değerlendirme bilim dalı bazında yapılacaktır.

1. Bu programa müracaat edecek adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sözel puanı değerlendirilecektir.

2. Bu programa müracaat edecek adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.

3. Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına Coğrafya Bölümü ve Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilir.

4. Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına Tarih Bölümü, Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.

5. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.

6. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalına İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile Sanat Tarihi bölümü mezunları; Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalına ise İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.

7. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları başvurabilir.

8. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı İslam Felsefesi, Din Felsefesi ve Mantık Bilim Dallarına İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Felsefe Bölümü mezunları; Dinler Tarihi Bilim Dalına İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları; Din Sosyolojisi Bilim Dalına İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyoloji Bölümü mezunları başvurabilir.

9. Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları başvurabilir.

10. Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına herhangi bir lisans mezunları başvurabilir.

11. İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi mezunları başvurabilir.

12. İşletme Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki herhangi bir lisans mezunu olanlar başvurabilir.

13. İşletme ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Eğitim Fakültesi mezunları dışındaki herhangi bir lisans mezunu olanlar başvurabilir.

14. Kamu Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları başvurabilir.

15. Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

16. Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES?ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan tezli yüksek lisans programları için en az 55, Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 puana, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 90 puana sahip olmaları gerekir.

17. Kamu Hukuku II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında alınacak öğrenim ücreti saat olarak 100 TL olup, 3 kredi/saatlik bir ders için ücret 100 TL x 3=300 TL?dir.

18. İşletme ve Endüstri İlişkileri II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında alınacak öğrenim ücreti saat olarak 150 TL olup, 3 kredi/saatlik bir ders için ücret 150 TL x 3=450 TL?dir.

19. İşletme II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında alınacak öğrenim ücreti saat olarak 150 TL olup, 3 kredi/saatlik bir ders için ücret 150 TL x 3=450 TL?dir.

20. Bu anabilim dalına Emniyet Müdürlüğü kurum personeli kontenjanından müracaat edecek adayların, Emniyet Müdürlüğü personeli olup, Polis Akademisi lisans diplomasına sahip olması gerekir.

21. Bu anabilim dalına Türk Silahlı Kuvvetleri Kontenjanından müracaat edecek adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri Harp Okulu ve Harp Akademisi diplomasına sahip olmaları gerekir.

Üniversite Senatosu?nun 22/12/2011 tarih ve 399-a sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

2- Tezli Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

3- Lisans/yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf.

5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi sınava giriş tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir).

ALES Puanı: Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İşletme ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı ile İşletme Anabilim Dalı için ?Eşit Ağırlık?; diğer Anabilim Dalları için ?Sözel? türde olmak üzere, yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

6- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü Kurum Personeli kontenjanına başvuracakların durumlarını gösterir belge.

7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuranlar hariç)

a) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

9- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

10- 50 TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (IBAN TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 1479 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.)

11- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Ağustos 2012 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru yapacak adayların mezun oldukları Fakülte ve programlar ?Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları? tablosunun ?Lisansüstü Başvurularda Aranacak Özel Şartlar? başlığı altında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100?lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripti ya da dönüşüm puanını gösterir belge esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

2-Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65?i, lisans not ortalamasının % 25?i ve yabancı dil puanının % 10?u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

3-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede sadece ALES puanı dikkate alınır. Başvurular en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

4-Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60?ı, lisans not ortalamasının %25?i ve sözlü sınavın %15?i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü sınavına giriş mecburi olup; bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

Adaylar başvurularını 16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ:

Doktora Sözlü Sınavı 31 Ocak 2012 Salı günü saat 10:00?da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin listesi 03 Şubat 2012 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde ve http://www.omu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

?ASIL? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 06-10 Şubat 2012 tarihleri arasında,

?YEDEK? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüklerince yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf.

2- Öğrenci Katkı Paylarını yatırdıklarına dair banka dekontu.

3- Kimlik ve Kılavuz ücreti dekontu

4- Askerlik durum belgesi (erkekler için)

EVRAK TESLİM YERİ:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Fakültesi A Blok 1. Kat

Kurupelit Kampüsü,

Atakum-SAMSUN

Telefon/Faks: 0 362 457 60 27

E-Posta: sbe@omu.edu.tr


T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011-2012 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora
Alan İçi Alan Dışı Toplam Alan İçi Alan Dışı Toplam
Eğitim Bilimleri Reh. ve Psikolojik Danş. 4 1*+1** 6 2 1 3
Eğitim Yön. Tef. Plan. ve Eko. Uzaktan Eğitim Tezsiz 50***   50      
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 4   4 2   2

* İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

** Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.

*** Yüksek Öğretim Kurumundan İzin Geldiği Takdir de öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

1- Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak ilgili Enstitü Müdürlüklerine şahsen yada posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

3- Lisans/yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

4- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf.

5- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (ALES belgesi 3 yıl geçerlidir).

6- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı)Uzaktan Eğitimle Tezsiz Yüksek Lisans Programına Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında Yönetici - Öğretmen ? Müfettiş olarak çalışanlar müracaat edebileceklerdir. Müracaat edenlerin en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve halen çalışmakta olduğunu belgelemek. Bu Programlar, başvuru sayısı 30? un altında kaldığı takdirde açılmayacaktır.

ALES Puanı: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı için ?Eşit Ağırlık ve Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı için ?Sözel? türde yüksek lisansa başvuranların en az 55; yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55; lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 90 puana sahip olmaları gerekmektedir.

7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

a)Yüksek Lisans programlarına başvuran adayın varsa ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

b) Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

8- Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adayların Türk Üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulundan Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

9- Uzaktan Eğitim Programı için; 50 TL başvuru ücretinin Vakıflar Bankası Samsun Şubesi ( IBAN TR 61 0001 5001 5800 7297 7123 64) , Diğer tüm programlar için, Garanti Bankası Üniversite Şubesi 1305 629 66 58 (IBAN TR 44 0006 2001 3050 000 629 66 58) veya T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesi 1479 9712388-5001 (IBAN TR78 000 1 00 1479 0 971 23 88 5001) no.lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. Başvurunun geri çekilmesi ya da adayın kesin kayıt hakkı kazanamaması durumunda başvuru ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

10- Kontenjan sıralamasına giremeyen adayların başvuru için alınan belgeleri Ağustos 2012 ayı sonuna kadar iade edilecek olup, geri alınmayan belgeler imha edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarına başvuru koşulları ?Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları? tablosu altında yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100?lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkripti esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

2-Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının % 65?i, lisans not ortalamasının % 25?i ve yabancı dil puanının % 10?u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

3- Uzaktan Eğitimle Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede sadece ALES puanı dikkate alınır, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

4-Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60?ı, lisans not ortalamasının %25?i ve sözlü sınavın %15?i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde sözlü/yazılı sınavına giriş mecburi olup bu sınava girmeyen adayın durumu başarısız olarak değerlendirilecektir.

5-Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Değerlendirme; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre; Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:

Adaylar başvurularını 16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapmak zorundadırlar.

DOKTORA SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ:

Doktora Sözlü Sınavı 31 Ocak 2012 Salı günü saat 10:00?da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili anabilim dallarında yapılacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE KESİN KAYIT:

Sonuçlar; Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci ve kontenjan kadar yedek öğrenci listesi 03 Şubat 2012 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde ve http://www.omu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

?ASIL? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 06-10 Şubat 2012 tarihleri arasında,

?YEDEK? olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-17 Şubat 2012 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüklerince yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf.

2- Öğrenci Katkı Paylarını yatırdıklarına dair banka dekontu.

3- Kimlik ve Kılavuz ücreti dekontu

4- Askerlik durum belgesi (erkekler için)

EVRAK TESLİM YERİ:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Fakültesi A Blok 1. Kat

Kurupelit Kampüsü,

Atakum-SAMSUN

Telefon/Faks: 0 362 457 57 54


Fen Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için Tıklayınız

Bu ilan 21,309 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?