Elbistan SYDV sözleşmeli personel alım ilanı

15/12/2011 22:13:00
Yazdır

ELBİSTAN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 22/11/2011 tarih ve 2011/45 sayılı kararı ile Vakfımızda "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" statüsünde 2 adet personel istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi:20/12/2011-06.01.2012

BAŞVURU KOŞULLARI

A)GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Son Başvuru tarihi itibariyle(06.01.2012)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

B)ÖZEL ŞARTLAR

1-Üniversitelerin en az 4 yıllık (lisans düzeyi) eğitim veren Siyasal Bilgiler,Hukuk,iktisat,işletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji,Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

2-Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) tarafından 10-11/07/2010 lisans mezunları için yapılan KPSS sınavı veya 09.10./07/2011 tarihlerinde A grubu kadroları ve öğretmen adayları için yapılan KPSS sınavına girmiş olup KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

4-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5-İyi derecede bilgisayar biliyor olmak (Kelime İşlemci,Grafik ve işlem tablolama,Sunum Programı)

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2)Özgeçmiş (CV)

3)İkametgah belgesi

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

6) 2010 yılı KPSS sınav sonuç belgesi,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti.(Erkek adaylar için)

9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

10) Sabıka kaydı,

11) B sınıfı sürücü belgesi

12)Bilgisayar kullanabildiğine dair resmi geçerliliği olan belge,

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda yazılı olan başvuru için gerekli olan tüm belgeler ile Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Kızılcaoaba mah.İstiklal cad.Hükümet Konağı Kat:1Kahramanmaraş/Elbistan) elden veya taahhütlü mektupla 06/01/2012 günü saat 17:00?a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra elden veya taahhütlü mektupla Vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-10-11/07/2010 lisans mezunları için yapılan KPSS sınavı veya 09.10./07/2011 tarihlerinde A grubu kadroları ve öğretmen adayları için yapılan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünde başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puanı olan adaydan başlamak üzere alınacak personel sayısının 3 katı (6 aday) aday mülakat sınavına çağırılacaktır.

3- Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 10/01/2012 tarihinde Elbistan Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (www.elbistan.gov.tr) ilan edilecek olup ilan tebligat yerine geçecektir.Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Kaymakamlık Toplantı salonunda (Kızılcaoaba Mah.İstiklal cad. Hükümet Konağı Kat:1Kahramanmaraş/Elbistan) 13/01/2012 tarihinde Saat 10:00?da gerçekleştirilecektir.

SÖZLÜ SINAV KONUSU:

1-İletişim bilgi ve becerisi

2-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda;KPSSP3 puanının %70?i Sözlü sınavın %30?u alınacak olup sınav sonuç notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 2 asil 2 yedek aday tespit edilecektir.

NOT:Sınava katılan ve sınavı kazananlardan,müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak,yapılmış ise iptal edilecektir.Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Bu ilan 12,054 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?