İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav Duyurusu

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav Duyurusu
1-Bakanlmzca yazl ve mlkat snavlar ile 9-5inci dereceli kadrolara 50 idar yarg hkim aday alnacaktr.

2- Bavurular 05 Austos 2002 Pazartesi gn balayacak, 29 Austos 2002 Perembe gn mesai saati bitiminde sona erecektir.
3- dar yarg hkim adayl yazl snav, Yksek retim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 09 Kasm 2002 Cumartesi gn Ankarada yaplacaktr. Snav saat 09.30da balayacak ve 3,5 saat srecektir.

4-Snavn organizasyonu ve uygulanmas tamamen SYMnin sorumluluunda gerekletirilecektir. Test usul yaplacak snavn, deerlendirme srasnda her doru cevaba bir puan verilecek, yanl cevaplar dikkate alnmayacaktr. Bir testteki doru cevap says adayn bu testten ald ham puan oluturacak, Genel Kltr Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlar ayr ayr olmak zere ortalamas 50, standart sapmas 10 olan standart puan dalmlarna dntrlecektir. Adaylarn genel baarlar tespit edilirken Genel Kltr Testi standart puan 0.20, Alan Bilgisi standart puan 0.80 ile arplarak toplanacaktr. Genel deerlendirme sonunda Arlk Standart Puan 70 ve daha yksek olan adaylar snavn bu blmnde baarl saylarak mlkata arlacaklardr.5- Bavuruda bulunacaklarn 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun deiik 8 inci maddesinde belirtilen aadaki artlar tamalar gerekmektedir:


a) Trk vatanda olmak,

b) 31.01.2002 tarihi itibaryla lisans ve lisans st (master) renimini yapm olanlar iin 30 yan, (doum tarihi 31.01.1972 ve daha sonra olanlar), doktora renimini tamamlam olanlar iin 35 yan bitirmemi olmak (doum tarihi 31.01.1967 ve daha sonra olanlar),

c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarnda yeterince yer veren siyasal bilimler, idar bilimler, iktisat ve maliye alanlarnda en az drt yllk yksek renim yapm veya bunlara denklii kabul edilmi yapanc retim kurumlarndan mezun olmak,

d) Kamu haklarndan yasakl olmamak,

e) Yabanc ile evli olmamak ,

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflk hizmetini yapm yahut ertelenmi veya yedee geirilmi olmak,

g) Hkimlik ve savclk grevlerini srekli olarak yurdun her yerinde yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya sakatl, allmn dnda evrenin yadrgayaca ekilde konuma ve organlarnn hareketini kontrol zorluu ekmek gibi zrl durumlar bulunmamak,

h)Taksirli sular hari olmak zere, ar hapis veya aydan fazla hapis veya affa uram olsa bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl ifls gibi yz kzartc veya eref ve haysiyet krc bir sutan veya kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak veya bu sulardan veya taksirli sular hari olmak zere aydan fazla hrriyeti balayc cezay gerektiren bir fiilden dolay soruturma veya kovuturma altnda olmamak,

) Hkimlik ve savclk mesleine yakmayacak tutum ve davranta bulunmam olmak,

6- Snava girmek isteyenler:a) Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosu ile Ar Ceza Cumhuriyet Basavclklar veya Blge dare Mahkemesi Bakanlklarndan temin edecekleri matbu bavurma formu,

b) Faklte veya yksek okul, varsa doktora diplomasnn asllar veya noterden onanm rnekleri, diplomalarn dzenlenmemi olmas hlinde daha sonra diploma ve rnekleri ile deitirilmek zere bitirme belgesi, renimini yabanc lkelerde yapm olanlarn diploma asllar veya noterden onanm rnekleri ile birlikte denkliinin kabul edildiine dair verilecek belge,

c) Nfus idaresinden veya noterden onanm nfus czdan sureti ile evli bayan adaylar iin evlilik kaydn gsterir nfus mdrlnden alnacak nfus aile kayt tablosu,

d) Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olacak ekilde son ay ierisinde ekilmi ba ve boynu ak, aday kolaylkla tantabilecek nitelikte iki adet vesikalk fotoraf,

e) SYMnin Trkiye Bankas Ankara Gvenevler ubesindeki 62127 numaral hesabna snav creti olan 25.000.000 . (yirmibemilyon) TL.nin yatrldn gsteren banka dekontunu,29 Austos 2002 Perembe gn mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlkta bulunacak ekilde postalamalar gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nazara alnmayacaktr. Bavuru koullarn tamad hlde snav cretini yatran veya daha nceki dnemlerde bu snava kez girmi olan yahut bavurular geerli olduu hlde snava girmeyen ya da birden fazla snav creti yatran adaylarn yatrdklar cretler iade edilmeyecektir.7- Snava girecek her aday iin SYM tarafndan hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren snav giri belgesi hazrlanacak ve bu belgeler adaylarn adreslerine postalanacaktr. Snav giri belgesi eline ulamayan adaylarn SYMye ya da Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna bavurmalar gerekmektedir. Snav giri kartn ibraz edemeyenler snava alnmayacaktr.8- Yazl snav, 09.09.1991 gn ve 20986 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adl ve dar Yargda Hkim ve Savc Adayl Yazl Snav, Mlkat ve Atama Ynetmeliinin 13. maddesinde belirtilen aadaki konulardan yaplacaktr.

Genel Kltr, dare Hukuku, dar Yarglama Usul Hukuku , Anayasa Hukuku, nklp Tarihi, Borlar Hukuku (Genel Hkmler), Meden Hukuk, Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku.

9- Adaylarn snava gelirken yanlarnda SYM tarafndan hazrlanan snav giri belgesi, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi, yumuak kurun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarnda kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.10- lk defa idar yarg hkim adayl snavna katlanlar daha sonra iki snava girme hakkna sahiptirler.11- Doktora yapanlar yazl snavdan muaf olup, sadece mlkata tbi tutulacaklardr.12- Yazl snav sonular ile mlkat gn ve yeri, SYM tarafndan adaylara duyurulacak ve Bakanlk binasna aslmak suretiyle iln olunacaktr. Adaylarn snav sonularna ilikin itirazlarn, snav sonu belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en ge 15 gn ierisinde yapmalar gerekmektedir. SYM sresi ierisinde yaplan itirazlar inceleyerek 10 gn iinde adaylara bildirecektir. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.13- Yazl snav kazanan adaylarn, SYM tarafndan kendilerine gnderilecek olan yazl snav sonu belgesinin ellerine ulamasndan itibaren 15 gn ierisinde ve her hlde mlkat tarihinden 7 gn nce aadaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna mracaat etmeleri gerekmektedir.a) Hkimlik ve savclk grevlerini srekli olarak yurdun her yerinde yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya sakatl, allmn dnda evrenin yadrgayaca ekilde konuma ve organlarnn hareketini kontrol zorluu ekmek gibi zrl durumlar bulunmadn aka belirten tam teekkll bir Devlet hastanesinden alnacak salk kurulu raporu,

b) Askerlik yaptna veya iliii olmadna veya ertelendiine yahut yedee geirilmi olduuna dair belge,

c) lgililerin hkmll bulunup bulunmadna dair nfusa kaytl olduu yer Cumhuriyet Basavcl ile Adl Sicil ve statistik Genel Mdrlnden alnacak birer adet belge,

d) Baka kurum ve kurulua kar mecbur hizmetle ykml bulunup bulunmadna dair damga pulu yaptrlm dileke eklinde bildirim,

e) Yabanc ile evli olmadna dair damga pulu yaptrlm dileke eklindeki bildirim,

f) 6 adet 6x9 ebadnda Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olacak ekilde ba ve boynu ak, aday kolaylkla tantabilecek nitelikte son ay ierisinde ektirilmi fotoraf,

g) Damga pulu yaptrlm mal bildirim belgesi.

Not :Bavuru Formu el yazs ile dier btn belgeler daktilo ile doldurulacaktr.

Formlar ve ayrntl bilgi iin tklayn