İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav İlanı

Adalet Bakanlığınca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 150 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır. Yazılı sınavı, ÖSYM tarafından 20 Mart 2005 Pazar günü Ankara?da yapılacaktır. Başvurular 24 Ocak 2005 Pazartesi günü başlayacak, 11 Şubat 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

İlan Giriş : 18 Ocak 2005 10:37, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav İlanı

1- Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 150 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.

2- Başvurular 24 Ocak 2005 Pazartesi günü başlayacak, 11 Şubat 2005 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Mart 2005 Pazar günü Ankara?da yapılacaktır. Sınav saat 09.30?da başlayacak ve yaklaşık 3,5 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM?nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü yapılacak, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlarını ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 15 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.

5- Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

b) 31.01.2005 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını, (doğum tarihi 31.01.1975 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1970 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,

c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olup, Türkiye?deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Yabancı ile evli olmamak ,

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,

g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak.

6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosu ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya bölge idare mahkemesi başkanlıklarından temin edecekleri matbu başvurma formu,

b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye?deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,

c) Nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,

e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak iki adet belge,

g) ÖSYM?nin Yapı ve Kredi Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 1-000660-1 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50 YTL (50.000.000 TL) yatırıldığını gösteren banka dekontu,

11 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde postalamaları ya da bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. (Memurlar.net) Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSYM?ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8- Yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır:

Genel Kültür, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü Hukuku , Anayasa Hukuku, İnkılâp Tarihi, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medenî Hukuk, Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku.

9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 35. maddesinde düzenlenen ?ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler? hükmü, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu?nun 17.05.2002 tarih ve 2002/3-469 sayılı Kararı gereğince bu sınavda uygulanmayacaktır.

11- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.

12- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM?ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomalarının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların, diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye?deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,

b) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklinde bildirim,

e) Yabancı ile evli olmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklindeki bildirim,

f) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

g) Damga pulu yapıştırılmış mal bildirim belgesi.

Not : Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler daktiloyla doldurulacaktır.

D U Y U R U L U R

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Nüfus Cüzdanı Sureti İçin Tıklayınız

Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız

Mal Bildirim Formu İçin Tıklayınız