Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Uzman ve Destek Personel Alımı (988 kişi) İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 144'ü diğer kurumlarda çalışan memurlar arasından naklen, 712'si ise 2010 KPSS3 puanına göre açıktan olmak üzere uzman; ayrıca yine 2010 KPSS93 puanına göre 132 destek personeli alacak

İlan Giriş : 01 Ekim 2011 08:11, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Uzman ve Destek Personel Alımı (988 kişi) İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak İl

Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

B. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak İl

Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

1.2 DESTEK PERSONELİ ALIMLARINA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5818 Sayılı Kanunla değişik, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak İl

Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, aşağıda isimleri yer alan önlisans programlarının mezunları arasından;

2. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: A) GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, şartlarını taşıması gerekir.

B.) ÖZEL ŞARTLAR:

1. Açıktan uzman alımlarına ilişkin AU1, AU3, AU7, AU9, AU11, AU13, AU15, AU18 pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları gerekmektedir.

2. Açıktan uzman alımlarına ilişkin AU2, AU4, AU5, AU6, AU8, AU10, AU12, AU14, AU16, AU17,AU19 pozisyonlarına başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları ve İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 40 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

3. Açıktan destek personeli pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM'ce yapılan 2010-KPSS (Önlisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP93" puan türünden asgari 60 (altmış) puan almış olmaları gerekmektedir.

4. 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. Maddesinin 4. Fıkrasında "il koordinatörlüklerinde uzman pozisyonunda istihdam edileceklerin asgari (D) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Kurum nitelikli personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla istihdam edilecek personel için 31/12/2012 tarihine kadar, yabancı dil yeterliliği şartı aramayabilir. Bu tarihe kadar bu fıkrada öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez" hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda sınavı kazanmış olan adayların KPDS, ÜDS ile YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgelerini 31/12/2012 tarihine kadar teslim etmek zorundadır.

3. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Uzman ve Destek personel adayının bir veya birden çok ili tercih etmiş olması, o il veya illerde görev yapmayı taahhüt ettiği anlamını taşımaktadır. İl koordinatörlüklerine istihdamı planlanandan fazla ya da eksik tercih olması halinde kurum adayın başvuruda bulunmadığı il koordinatörlüğüne adayı atama konusunda serbesttir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.) Bir adayın bir ili tercih etmesi adayın o ile atanmasını zorunlu kılmayacak olup, takdir yetkisi Kurumdadır.

Tüm adaylar, meslek başvuru kodlarından yalnızca birini seçecekler ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı "Aday Bilgi Formu" ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması ve fotokopisi,

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

d) Özgeçmiş, (21.10.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.)

e) AU2, AU4, AU5, AU6, AU8, AU10, AU12, AU14, AU16, AU17,AU19 pozisyonlarına başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( KPDS, ÜDS ile YÖK'ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi)

f) Askerlik durumu ile ilgili belge ve fotokopisi,

g) Kurumun internet adresinden temin edecekleri "Aday Bilgi Formu"nun çıktısı (21.10.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr),

h) 2010 KPSSP3 Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran uzman adayları getirecektir)

ı) 2010 KPSSP93 Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi (Sadece açıktan atama yoluyla başvuran destek personeli adayları getirecektir)

i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığını gösteren hizmet belgesi (Sadece kamu pozisyonundan başvuran adaylar getirecektir)

4. UZMAN ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

a) IPARD Programı, 40 (Kırk) Soru

b) Güncel Sosyal ve Ekonomik Konular, 8 (Sekiz) Soru

c) Türkiye Coğrafyası, 8 (Sekiz) Soru

d) Türkçe Dil Bilgisi, 7 (Yedi) Soru

e) TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği, 6 (Altı) Soru

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 6 (Altı) Soru

g) Türk Medeniyet Tarihi, 5 (Beş) Soru

h) Türkiye'nin Yönetim Yapısı, 4 (Dört) Soru

i) AB Kurumsal yapısı, işleyişi, tarihçesi, 10 (On) Soru j) AB Ortak Tarım Politikası, 3 (Üç) Soru

k) AB ve Türkiye İlişkileri ile Müzakere Süreci, 3 (Üç) Soru

5. DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

I. Genel Kültür (20 Soru)

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b) Türkiye Coğrafyası

c) Temel Vatandaşlık Bilgisi

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri

e) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular

II. Genel Yetenek (30 Soru)

a) Türkçe

b) Matematik

6. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına başvuruda bulunacak adaylar, 21.10.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri "Aday Bilgi Formunu" doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma göndereceklerdir.

Elektronik olarak başvurular, 21.10.2011 tarihinde başlayacak olup, 24.10.2011 tarihinde (bu tarih dâhil) sona erecektir. "BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER'in eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Diş Hekimliği Eski Fakültesine 21.10.2011 tarihinden 27.10.2011 tarihi saat 18.00'e kadar ulaştırılmaları gerekmektedir. (Cumartesi başvurular 9:00­17:00 saatleri arası alınacak olup, Pazar günü başvuru alınmayacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan atanacak AU1, AU3, AU7, AU9, AU11, AU13, AU15, AU18 pozisyonlarına başvuranlar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır.

Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan atanacak AU2, AU4, AU5, AU6, AU8, AU10, AU12, AU14, AU16, AU17, AU19 pozisyonlarına başvuranlar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yarışma sınavına alınacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. KPSSP3 puanları eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yarışma sınavına alınır.

Destek Personeli alımı için Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atama yoluyla istihdam edilecek olan adaylarda, KPSSP93 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday ve bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Her başvuru kodu (KPSSP93 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır

Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 31.10.2011 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 31.10.2011­02.11.2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASININ herhangi bir şubesinden, Kurum/FaturaTahsilatları, Sınav Ödemeleri, Diğer Kurum Sınavları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel Alım Sınavı menüsünden Başvuru Kodu, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır

Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Söz konusu ilanda isimleri belirlenen adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 14.11.2011 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

8. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için bir (1) tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

? Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde 19.11.2011 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

? Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır.

Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir.

? Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde 19.11.2011 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

? Destek Personel Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 60 dakikadır.

9. UZMAN VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Uzman ve Destek Personel Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;

Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca Kamudan uzman alım pozisyonlarına başvuran adaylarda noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir

Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak ve AU1, AU3, AU7, AU9, AU11, AU13, AU15, AU18 pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak ve AU2, AU4, AU5, AU6, AU8, AU10, AU12, AU14, AU16, AU17,AU19 pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Destek personeli Seçme Sınavı sonucunda, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca atanacak olan destek personel adaylarından, KPSSP93 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2010 KPSSP93 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirler. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

İlanen duyurulur.