Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nce 6 adet Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 29-30 Ocak 2005 tarihlerinde Ankara'da Giriş Sınavı yapılacaktır. Başvuruların, en geç 03 Ocak 2005 günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 01 Aralık 2004 14:09, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 6 adet Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü kadrosuna atama yapılmak üzere 29-30 Ocak 2005 tarihlerinde Ankara'da Giriş Sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları
Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından A Grubu Kadrolar için 15-16 Kasım 2003 tarihi ile 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2003 KPSS-A GRUBU, 2004 KPSS) Puan No: KPSSP:107 bölümünden 85 (seksenbeş) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 110 kişi içerisinde bulunmak(Eşit puan almış olmaları nedeniyle 110'uncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
c) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Başkanlığa vermiş bulunmak,
d) Kontrolörlüğün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Başkanlıkça Kontrolörlere yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.),
e) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz (30) yaşını doldurmamış bulunmak,
f) Daha önce Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
g) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
şartları aranır.


Sınav Başvurusu
Sınava girmek isteyenlerin İş Talep Formunu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte 03 Ocak 2005 günü mesai bitimine kadar "Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:181/A Kat:5 Kavaklıdere/ ANKARA" adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
a) İş Talep Formu (Söz konusu belge, yukarıda belirtilen Başkanlığımız adresinden, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından veya internet üzerinden www.milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)
b) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.
c) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı okullar için denklik belgesi aranacaktır),
d) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
e) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,
f) 4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,
g) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi( Bu belge yazılı sınavdan sonra, sözlü sınavdan önce de verilebilir),
h) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair bütün klinik muayene sonuçlarını gösterir resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ( Rapor yazılı sınavdan sonra, sözlü sınavdan önce de verilebilir).

Sınav Şekli ve Yeri ile Sınava Giriş Belgesi
Aranan nitelikleri haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
Sınava girebileceklere Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava Giriş Belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Meslek giriş sınavının yazılı bölümü 29-30 Ocak 2005 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavları ise Ankara'da çağrı belgesinde belirtilen adreste yapılacaktır.

Sınav Konuları
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.
a) MALİYE
1- Genel Maliye Teorisi,
2- Maliye Politikası,
3- Vergi Hukuku,
4- Bütçe,
5- Kamu Maliyesi.

b) İKTİSAT
1- Genel İktisat Teorisi,
2- Para, Banka , Kredi ve Konjonktür,
3- Milli Gelir, İstihdam, Dış Ticaret,
4- Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.
c) HUKUK
1- Anayasa Hukuku,
2- Medeni Hukuk ( Aile Hukuku hariç),
3- Borçlar Hukuku,
4- İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı),
5- Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
6- Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku).
d) MUHASEBE
1- Genel Muhasebe

Meslek Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

Giriş Sınavında tam not, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50'den, not ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.
Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır ve sınavı kazananlar, adreslerine yapılacak tebligatla sözlü sınava çağrılırlar.
Sözlü sınavı başarmış olmak için bu sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması gerekir.
Meslek Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notları ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi sonucu bulunur.
Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve başarı sırasına göre liste halinde uygun yerlere asılır. Ayrıca, sınavı kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Sınavı kazananların sayısı, alınmak istenenden fazla olursa ortalama notu yüksek olanlar derece sırasıyla seçilir ve diğerleri için sınav sonucu, kazanılmış hak teşkil etmez.