Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı

12/07/2011 14:07:00
Yazdır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

MUVAZZAFLIK HİZMETİ SONA EREN (MUHSE) ADAYLAR İÇİN

BAŞVURU KILAVUZU

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar (12 Temmuz 2008 tarihinden sonra terhis olanlar) müteakip maddelerdeki genel ve özel nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.

a. Genel Nitelikler:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz 1986 ve sonrası doğanlar),

(3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(4) Başvuru tarihine göre, terhis tarihinden itibaren 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Temmuz 2008 ve sonrası terhis olanlar)

(5) Halen askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, sıralı sicil amirlerinden, uygun ?Nitelik Belgesi? almış olmak (Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.),

(6) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yetenek değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı ve karar mülakatında başarılı olmak,

(9) Askerî hastanelerden ?Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.? kararlı sağlık raporu almış olmak,

(10) İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

(11) Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu?nun 148?inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

(12) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

(13) En az 172 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

Dilekçe örneği için tıklayınız. (MUHSE Dilekçe)

b. Başvurusu kabul edilen adaylara, 12 Ağustos 2011 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden yazılı sınava çağrı yapılacaktır. Adayın, internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir.

c. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaya, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adaya aittir

ç. Son başvuru tarihi 02 Ağustos 2011?dir.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 12 Ağustos 2011 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınavları 21 Ağustos 2011 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavı: İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar, Güncel Konular, Milli Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi konularını kapsamaktadır. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(2) Meslek Bilgisi Sınavı: Piyade sınıfı ile ilgili olarak yapılır. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Adaylar yazılı sınavlardan sonra birliklerine dönecekler, sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı 09 Eylül 2011 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, fiziki yetenek değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, fiziki yetenek değerlendirme testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

(3) En az 172 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe?yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil ) v.b. hastalık bulunmamak,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya aile bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yetenek değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Test; şınav, mekik ve 3000 m. koşu branşlarında yapılır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen adaylar elenir.

Puanlama tablosu için tıklayınız. (FYDT Kriterleri)

c. Mesleki Uygulama Sınavı:

(1) Fiziki yetenek değerlendirme testinde başarılı olan adaylar mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki uygulama sınavı; branşla ilgili araç, gereç ve silah üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı olmak için, 60 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.

ç. Karar Mülakatı:

Değerlendirmenin son aşamasıdır. Karar mülakatında adayın;

(1) Genel görünümü,

(2) Konuşma kusurları,

(3) Heyecan durumu,

(4) Söyleneni anlama,

(5) Konuşma ve ifade yeteneği,

(6) Düşüncelerde tutarlılık,

(7) Cevabın ikna ediciliği,

(8) Çok yönlü düşünme,

(9) Davranışlarda denge,

(10) Kendine güven hususları değerlendirilir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

(1) Karar mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar ?Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.? kararlı sağlık raporu almak amacıyla; İzmir, Eskişehir ve Etimesgut (Ankara) Asker Hastanelerine sevk edilirler.

(2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar, almış oldukları ön muayene raporlarını, öncelikle aşağıdaki faks numarasına gönderecekler, müteakiben PTT, kargo ya da elden teslim edilmek üzere, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)?na göndereceklerdir.

e. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ??Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.?? kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puanı hesaplamasında Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınav notları ile fiziki yetenek değerlendirme testi ve mesleki uygulama sınavı notları dikkate alınmaktadır.

(3) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asil ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4193 Faks : 0-232-251 92 78

0-232-251 79 29

Uzman Erbaş Temin Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4187

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MUVAZZAFLIK HİZMETİ DEVAM EDEN (MUHDE) ADAYLAR İÇİN

BAŞVURU KILAVUZU

1. Adaylarda Aranacak Nitelikler:

Halen askerlik hizmeti devam edenler ile askerlik hizmetini tamamlayanlardan, terhis tarihi üzerinden, üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar (12 Temmuz 2008 tarihinden sonra terhis olanlar), müteakip maddelerdeki genel ve özel nitelikleri taşımaları halinde başvuru yapabileceklerdir.

a. Genel Nitelikler:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru tarihi itibariyle, 26 yaşından gün almamış olmak (12 Temmuz 1986 ve sonrası doğanlar),

(3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(4) 20 Ocak 2012 tarihi itibariyle terhis olacak olmak, (90/4 ve müteakip tertip Erbaş/Er?ler başvuru yapamazlar.)

(5) Halen askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, sıralı sicil amirlerinden, uygun ?Nitelik Belgesi? almış olmak (Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacaktır.),

(6) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yetenek değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı ve karar mülakatında başarılı olmak,

(9) Askerî hastanelerden ?Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.? kararlı sağlık raporu almış olmak,

(10) İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,

(11) Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu?nun 148?inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

(12) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

(13) En az 172 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

NOT: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

2. Adayların Başvuru Esasları:

a. Genel ve özel nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar dilekçe ile şahsi dosyalarının bulunduğu ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık ve benzeri nedenlerden dolayı başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

Dilekçe örneği için tıklayınız. (MUHDE Dilekçe)

c Müracaat eden personelin durumu, müracaatların ilk toplandığı makamlarda teşkil edilecek 3 (üç) kişilik bir heyet tarafından incelemeye tabi tutulacaktır.

ç. Bu heyetler :

(1) Müstakil tabur ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı bulunduğu bölük (batarya) komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük (batarya) komutanı ve isteklinin bölüğünden bir astsubay, (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(2) Alay/Grup ve eşidi komutanlıklarda; müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve bölük (batarya) komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayından (bulunmadığı takdirde istekliyi tanıyan bir astsubay),

(3) Askeri kurumlarda; kurum amiri tarafından belirlenecek istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan,

(4) Tugay, eşidi ve daha üst komutanlıklara doğrudan bağlı, müstakil bölük ve eşidi birlikler ile askeri kurumlarda, Kurmay Başkanlıkları tarafından veya Kurmay Başkanı tarafından yetki verilen amirlerce belirlenecek, istekliyi tanıyan iki subay ve bir astsubaydan oluşturulacaktır.

d. Değerlendirme heyeti incelemeyi bitirdikten sonra her aday için;

(1) Nitelik Belgesi tanzim edecek,

Nitelik belgesi örneği için tıklayınız . (Nitelik Belgesi)

(2) Nitelik Belgesi toplam notu % 80 ve yukarı olanlardan başvuru dilekçesi alacak,

(3) Hakkında olumlu kanaat edinilen ve % 80 ve yukarısında nitelik belgesi puanı olan adayların, nitelik belgesi ve başvuru dilekçesini, yapılacak yazılı sınavlarda başarılı oldukları ve seçim aşamalarına çağrıldıkları takdirde, seçim aşamalarında kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylarla birlikte göndermek üzere, şahsi dosyasında muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

e. Yazılı sınavdan önce terhis olan adayların belgeleri (nitelik belgesi ve başvuru dilekçesi); ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile, Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı (Gaziemir/İZMİR)?na gönderilecektir.

f. Adayın şahsi dosyasının bulunduğu ilk amir tarafından, ?d? fıkrasında açıklanan şekilde hakkında olumlu kanaat edinilen adayın, internet üzerinden başvurması sağlanacaktır. Adayların elektronik ortamdaki başvuruları, ilgili Birlik Komutanları tarafından kontrol edilecektir.

g. Başvurusu kabul edilen adaylara, 12 Ağustos 2011 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden yazılı sınava çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden durumunu takip ederek hareket etmesi, kendi sorumluluğu olarak kabul edilecektir. Bu husus, ilgili Birlik Komutanları tarafından adaya hatırlatılacaktır.

ğ. Sınav tarihinde ve/veya yerinde bir değişiklik olması halinde, yeni sınav tarihi ve yeri www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaya, ayrıca tebligat yapılmayacak olup, sorumluluk tamamen adaya aittir.

h. Son başvuru tarihi 02 Ağustos 2011?dir.

3. Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar:

a. Başvurusu kabul edilen adaylar ve sınava gelirken getirecekleri belgeler, 12 Ağustos 2011 Cuma günü, www.tekok.edu.tr internet adresimizden duyurulacaktır.

b. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınavları 21 Ağustos 2011 Pazar günü yapılacaktır.

(1) Genel Kültür Sınavı: İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar, Güncel Konular, Milli Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi konularını kapsamaktadır. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(2) Meslek Bilgisi Sınavı: Piyade sınıfı ile ilgili olarak yapılır. Sınav; beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde 50 sorudan oluşmaktadır.

(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.

c. Adaylar yazılı sınavlardan sonra birliklerine dönecekler, sonuçlar ve başarılı olanların diğer seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı 09 Eylül 2011 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden açıklanacaktır.

4. Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, fiziki yetenek değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, fiziki yetenek değerlendirme testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlılık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından iz bulunmamak,

(3) En az 172 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe?yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Görme bozukluğu nedeni ile gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü, görme bozukluğu (lazer ameliyatlısı dahil ) v.b. hastalık bulunmamak,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya aile bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yetenek Değerlendirme Testi :

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yetenek değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Test; şınav, mekik ve 3000 m. koşu branşlarında yapılır.

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanını geçemeyen adaylar elenir.

Puanlama tablosu için tıklayınız. (FYDT Kriterleri)

c. Mesleki Uygulama Sınavı :

(1) Fiziki yetenek değerlendirme testinde başarılı olan adaylar, mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Mesleki uygulama sınavı; branşla ilgili araç, gereç ve silah üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

(2) Değerlendirme; 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı olmak için, 60 puan ve üzerinde not almak gerekmektedir.

ç. Karar Mülakatı :

Değerlendirmenin son aşamasıdır. Karar mülakatında adayın;

(1) Genel görünümü,

(2) Konuşma kusurları,

(3) Heyecan durumu,

(4) Söyleneni anlama,

(5) Konuşma ve ifade yeteneği,

(6) Düşüncelerde tutarlılık,

(7) Cevabın ikna ediciliği,

(8) Çok yönlü düşünme,

(9) Davranışlarda denge,

(10) Kendine güven hususları değerlendirilir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

(1) Karar mülakatı neticesinde başarılı olan adaylar, ?Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.? kararlı sağlık raporu almak amacıyla, en yakın askeri hastaneye sevk edilmek üzere, birliklerine geri gönderilir.

(2) Hastanelerden olumlu sağlık raporu alan adaylar, almış oldukları ön muayene raporlarını, öncelikle aşağıdaki faks numarasına gönderecekler, müteakiben PTT, kargo ya da elden teslim edilmek üzere, Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)?na göndereceklerdir.

e. Değerlendirme ile İlgili Esaslar:

(1) Hastane muayenesi sonucunda, ??Piyade Sınıfında Uzman Erbaş Olur.?? kararlı sağlık raporu alan adaylar arasından, güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlananların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puanı hesaplamasında Genel Kültür ve Meslek Bilgisi yazılı sınav notları ile fiziki yetenek değerlendirme testi ve mesleki uygulama sınavı notları dikkate alınmaktadır.

(3) Performans puan sıralamasına göre, ihtisas bazında belirlenen asil ve yedek aday isim listeleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanması müteakip, eğitime katılış tarihlerini içerecek şekilde internet üzerinden yayımlanacaktır.

İrtibat İçin;

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4193 Faks : 0-232-251 92 78

0-232-251 79 29 Tafics : 9-423-4193

Uzman Erbaş Temin Kısmı : 0-232-251 16 00 / 4187 Tafıcs : 9-423-4187

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

NOT: Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Bu ilan 18,620 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;