Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1415/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 20:54

Devlet Malları ve Milli Emlak Uzman Yard. İle Milli Emlak Denetmen Yard. Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nce 10* adet Devlet Malları Uzman Yardımcılığı, 100* adet Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve 50* adet Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 12 Şubat 2005 tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacaktır. Başvuruların, en geç 7 Ocak 2005 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Haber Tarihi : 19 Kasım 2004 08:41
Devlet Malları ve Milli Emlak Uzman Yard. İle Milli Emlak Denetmen Yard. Sınav İlanı

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nce 10* adet Devlet Malları Uzman Yardımcılığı, 100* adet Milli Emlak Uzman Yardımcılığı ve 50* adet Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 12 Şubat 2005 tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları :

1 ? ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP:42 bölümünden 75 (yetmişbeş) ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 700 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 700 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 700 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak.

3 ? Üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

4 ? Giriş sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

5 ? Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6 ? Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

7 ? Türkiye?nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmaları (Milli Emlak Denetmenliği için).

Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine katılabilir.

Sınav Başvurusu :

Başvurular, en geç 7 Ocak 2005 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

1 - İş Talep Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden "www.milliemlak.gov.tr" adresinden temin edilebilecektir.)

2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi.

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi.

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 - Nüfus cüzdanlarının sureti ve aslının arkalı önlü fotokopisi.

6 - Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş Belgesi :

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava Giriş Belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları:

a) Matematik ve İstatistik,

b) İktisat Grubu :

? Makro ve Mikro İktisat,

? Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşları.

c) Maliye Grubu:

? Maliye Teorisi,

? Maliye Politikası,

? Kamu Maliyesi.

d) Hukuk Grubu:

? Anayasa Hukuku,

? İdare Hukuku(Genel Hükümler-İdari Yargı),

? Ceza Hukuku(Genel Hükümler),

? Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak),

? Borçlar Hukuku,

? Medeni Hukuk(Aile Hukuku hariç),

? İcra İflas Hukuku (Genel Hükümler).

e) Muhasebe Grubu:

? Genel Muhasebe.

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi), (Milli Emlak Denetmen Yardımcılığı hariç)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirmesi ve Duyurulması :

Yazılı sınav her üç unvan için aynı oturumda gerçekleştirilir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılan her adaydan, sözlü sınavda başarılı olduğu takdirde atanmak istediği unvanların tercih sıralamasını belirtir imzalı dilekçe alınır.

Giriş Sınav Sonuçları :

Giriş sınavında başarılı olan adayların hangi unvana atanmaya hak kazandıkları, sözlü sınava katılan her adaydan yazılı olarak alınacak tercih sıralamasını belirten dilekçeleri de göz önüne alınarak, kadro ve ihtiyaç durumuna göre sınav kurulunca belirlenerek ilan olunur ve adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir.

İlan olunur.

(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.