DİE Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 26 adet Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu için Giriş Sınavı yapılacaktır. Başvuruların 22/11/2004 tarihinden itibaren 9/12/2004 günü mesai bitimine (Saat 18.00) kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 18 Kasım 2004 09:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
DİE Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 26 adet Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu için Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 ? GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP34 ve KPSSP58 puan türünden 75 ve üzerinde, KPSSP Yabancı Dil (İngilizce) testinden 60 ve üzerinde (35 doğru cevabı olmak), puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3 - KPSSP34 puan türünden Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Matematik, Ekonometri, İktisat, İstatistik (Fen/Fen Edebiyat Fakültesi istatistik bölümü) bölümleri, KPSSP58 puan türünden Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak, (1/1/1974 tarihli ve daha sonraki doğumlular.)

5 - Bu sınava üç defadan fazla katılmamış olmak,

6 - Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7 - Türkiye?nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

8 - Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri kuruma vermiş bulunmak.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 22/11/2004 tarihinden itibaren 9/12/2004 günü mesai bitimine (Saat 18.00) kadar Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Merkez Binası Necatibey Cad. No: 114 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Belgeleri :

a) http://www.die.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak Sınav Müracaat Formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi.

3 ? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 10/12/2004 tarihinden itibaren http://www.die.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç 13-17/12/2004 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına teslim edecekler ve kendilerine Sınava Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler :

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi, (http://www.die.gov.tr adresinden temin edilebilecektir)

3 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

4 - Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

5 - Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi.

4 ? SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile ilgili konular, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının faaliyet alanı ile genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

Sözlü Sınav Konuları :

A) KPSS 34?e göre

B) KPSS 58?e göre

a) Genel Kültür

a) Genel Kültür

b) Genel Yetenek

b) Genel Yetenek

c) Ekonometri

c) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

d) İktisat

d) Kamu Yönetimi

e) İstatistik

e) Maliye

f) Matematik

f) İktisat, İstatistik, Muhasebe

g)Yabancı Dil (İngilizce)

g) İşletme

.

h) Sosyoloji

.

I) Yabancı Dil (İngilizce)

5 ? SINAV YERİ VE TARİHİ

20-21/12/2004 tarihlerinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve mülakat tarihleri 18/12/2004 günü http://www.die.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İlan edilecek yer ve zamanda giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 ? UZMAN YARDIMCISI ALINACAK BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE SAYILARI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SINIFI

ADEDİ

SINIFI

ADEDİ

DİYARBAKIR

GİH

--

THS

2

EDİRNE

GİH

1

THS

2

ERZURUM

GİH

1

THS

1

GAZİANTEP

GİH

--

THS

1

HATAY

GİH

1

THS

2

KARS

GİH

1

THS

2

KAYSERİ

GİH

1

THS

1

MALATYA

GİH

--

THS

1

TRABZON

GİH

1

THS

2

SİİRT

GİH

1

THS

2

VAN

GİH

1

THS

2

TOPLAM

8

18

7 ? SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyon üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca belirtilen kadro sayısı kadar puan sırasına göre yedek aday belirlemeye Sınav Komisyonu yetkilidir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.die.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınava katılan tüm adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.