Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

İlan Giriş : 05 Kasım 2004 18:48, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum Bölümü KPSS kategorilerini kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İdare Merkezi İç Denetim Genel Müdürlüğü'ne denetim alanı ile iletişim teknolojileri denetimi alanında çalıştırılmak üzere sınavla
Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulu?nca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;

- Denetim alanı için: İktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, hukuk, muhasebe, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, bankacılık, finans, ekonometri, matematik, istatistik, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,

- İletişim teknolojileri denetimi alanı için: Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile elektronik ve haberleşme mühendisliği,

programlarından lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10, 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı?da 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış ve yabancı dilden en az 42 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (12.11.1974 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak,

e) Denetçi Yardımcılığı Yazılı Meslek sınavına bir defadan fazla katılmamış veya Bankanın herhangi bir eleman alımı sınavında sözlü sınav-mülakatta elenmemiş olmak,

2- SINAVLAR

a) Meslek Sınavı

Denetçi Yardımcılığı Meslek Sınavı ekonomi, finans, hukuk, istatistik, matematik, muhasebe, para-kredi-banka, programlama dilleri, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, bilgisayar mimarisi, veri tabanı sistemleri ile internet ve bilgi güvenliği konuları arasından adayların kendilerinin belirleyeceği dört konudan klasik yöntemle yapılacaktır.

Adayların meslek sınavında başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden her konudan en az 50 olmak üzere, en az ortalama 70 puan almaları gerekir.

Meslek sınavının tarihi ve yeri adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

c) Sözlü sınav-mülakat

Meslek sınavında başarılı olanlar ayrıca sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaklardır.

3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyenler Ankara'da T.C.Merkez Bankası İdare Merkezi?ne, İzmir?de İzmir Şubesi?ne ve İstanbul?da İstanbul Şubesi?ne şahsen başvurabilirler.

Aday Olmak İsteyenler
a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte bir fotokopisini,

b) Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

d) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğrafı,

en geç 12 Kasım 2004 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bankamızın aşağıda adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:

T.C.Merkez Bankası T.C.Merkez Bankası T.C.Merkez Bankası

İdare Merkezi İstanbul Şubesi İzmir Şubesi

Personel Yönetimi Müdürlüğü Bankalar Cad. No: 39/41 Cumhuriyet Bulvarı

İstiklal Caddesi No: 10 Karaköy/İSTANBUL No: 3

Ulus/ANKARA İZMİR

?DENETÇİ YARDIMCISI? SINAV KONULARI ALT BAŞLIKLARI

I-EKONOMİ

Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı, Piyasa Türleri)

Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplaması, Para Piyasası, Mal Piyasası, İşgücü Piyasası ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikaları, Enflasyon, Kapalı ve Açık Ekonomi Farklılaşması)

Ekonometri (En Küçük Kareler Yöntemi, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Çoklu Doğrusallık, Değişen Varyans,
Ardışık Bağımlılık, Ekonometrik Modeller, Basit Zaman Serileri Modelleri)

Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar, Döviz Kuru Modelleri, Açık Ekonomide Denge, Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları, Açık Ekonomi Enflasyon Modelleri)

Türkiye Ekonomisi

2-FİNANS

Proje Değerlendirme

Risk/Getiri, Portföy Yönetimi

İşletme Finansmanı

Sermaye Bütçelemesi

Para ve Sermaye Piyasaları ve Kurumları

Finansal Planlama

Finansal Yönetim

Finansal Piyasalar

Uluslararası Finans

3- HUKUK

Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler)

İcra İflas Hukuku

4-İSTATİSTİK

Olasılık Hesapları

Endeks Hesaplamaları

Zaman Serileri Analizi

Regresyon ve Korelasyon

Hipotez Testleri

Örnekleme Tekniği

Çok Değişkenli Analiz

Parametrik Olmayan Testler

Varyans Analizi

5- MATEMATİK

Fonksiyonlar

Limit ve Süreklilik

Türev ve Uygulamaları

İntegral ve Uygulamaları

Çok Değişkenli Fonksiyonlar

Limit, Kısmi Türev ve Uygulamaları

Diziler, Seriler

Lineer Denklem Sistemleri

Matris, Determinant

Lineer Dönüşümler

6- MUHASEBE

Genel Muhasebe (Temel Kavramlar, Hesaplar, Bilanço ve Gelir Tablosu)

Mali Tablolar Analizi

Maliyet Muhasebesi

7- PARA-KREDİ-BANKA

Para Arzı ve Para Talebi

Para Politikası Araçları

Para Politikası Hedefleri ve Nominal Çapalar

Merkez Bankası Bağımsızlığı

Finansal Piyasalar

Finansal Krizler, Kriz Öncesi ve Sonrası Politikalar

Enflasyon

Faiz ve Döviz Kurunun Belirlenmesi

8-PROGRAMLAMA DİLLERİ

Çağdaş dillerdeki komutsal ve nesneye yönelik yaklaşımlar ve kavramlar

Sözdizimsel özelliklerin biçimsel tanımı

Veri ve tür kavramları

Programlama deyimleri ve yapıları

Yordam (procedure) ve işlevler (function), modüler programlama

Aykırı durumların ele alınışı (Exception handling)

Nesneye yönelik programlama ? Sınıf, nesne, yöntem kavramları

9-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yazılım geliştirme proje yönetimi

Yazılım ölçütleri ve kestirim teknikleri, proje planlama

Yazılım geliştirme standartları

Yazılım gerçekleştirme ve belgeleme, sınama, kurulum, uygulamaya geçiş, bakım

Yazılım kalite güvencesi

Yapılandırma yönetimi

Bilgisayar destekli yazılım modelleme araçları

10-İŞLETİM SİSTEMLERİ

İşletim sistemi: tanım ve kavramlar

İşlem (Processes) ve işlem parçacığı (Thread), işlem yönetimi, işlemler arası iletişim (Interprocess communication)

Görevler arası kilitlenme (Deadlocks)

Bellek yönetimi (Memory management)

Girdi/Çıktı sistemleri (I/O systems)

Kütük sistemleri (File systems)

11-BİLGİSAYAR AĞLARI

Veri iletişiminin temelleri

ISO referans modeli, TCP/IP, ağ türleri ve topolojileri

Fiziksel katman

Veri bağlantı katmanı: akış kontrol ve hata düzeltme

Ağ katmanı: adresleme, yönlendirme protokolleri (routing protocols)

Taşıma katmanı (Transport Layer): TCP, UDP protokolleri

Oturum, gösterim ve uygulama katmanları

Yerel alan ağları (LANs)

Geniş alan ağları (WANs)

12-BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Temel kavramlar, bilgisayar donanımının temel ögeleri

Ana işlem birimi (Central processing unit): Komut kümesi mimarisi, adresleme, ardışık düzenli işletim (pipelinening)

Ana bellek (Main memory): organizasyon ve hiyerarşi

İkincil bellek sistemleri (Storage systems)

Giriş-çıkış birimleri (Input-Output Systems)

13-VERİ TABANI SİSTEMLERİ

Temel kütük kavramları, fiziksel kütük düzenleme (Physical data organization)

Veri tabanı sistemleri: tanımlar ve temel kavramlar

Veri modelleri (Data models)

İlişkisel veri tabanı tasarımı (Relational database design)

İlişkisel diller (Relational query languages)

SQL standart ilişkisel dil: Veri tanımlama, veri işleme, veri tabanı yönetimi komutları

14-İNTERNET VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

Temel kavramlar: güvenlik ilkeleri, güvenlik ihlalleri, risk değerlendirmesi, güvenlik politikası

Şifreleme: geleneksel yöntemler, açık anahtar yöntemleri, anahtar yönetimi, sayısal imza

Ağ güvenliği: Kimlik denetimi, TCP/IP güvenliği, internet güvenliği,
e-posta güvenliği

Sistem güvenliği: Kimlik belirleme ve doğrulama, erişim kontrolleri, güvenlik modelleri, işletim sistemi bütünlüğü, güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, virüsler