Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/1383/
Yazdırılma Tarihi : 01 Ekim 2023 Pazar 02:49

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Haber Tarihi : 05 Kasım 2004 18:43
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum Bölümü KPSS kategorilerini kullanabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası?nda çalıştırılmak üzere, sınavla Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye'de veya yurt dışında, denkliği Yükseköğretim Kurulu?nca tanınmış en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının; ekonomi, ekonometri, çalışma ekonomisi, işletme, kamu yönetimi, iş idaresi, bankacılık, sigortacılık, hukuk, maliye, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, uluslararası ilişkiler, endüstri mühendisliği veya matematik programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10, 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı?nda 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış ve yabancı dilden en az 42 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (12.11.1974 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)

d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak,

e) Bankamız Uzman Yardımcısı Meslek Sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak.

2- SINAVLAR

a) Meslek Sınavı

Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı adayların; çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, hukuk, istatistik, işletme, kamu maliyesi, kamu yönetimi, matematik, muhasebe, para-kredi-banka, uluslararası ilişkiler konuları arasından seçecekleri biri zorunlu üçü seçmeli olmak üzere toplam dört konudan klasik yöntemle yapılacaktır.

Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden zorunlu konulardan en az 60 olmak üzere, ortalama en az 50 puan almak gereklidir.

Meslek sınavının tarihi ve yeri adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

b) Sözlü Sınav-Mülakat

Meslek sınavında başarılı olanlar ayrıca sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaklardır.

3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyenler Ankara'da T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi?ne, İzmir?de İzmir Şubesi?ne ve İstanbul?da İstanbul Şubesi?ne şahsen başvurabilirler.

Aday Olmak İsteyenler
a) Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı ile birlikte bir fotokopisini,

b) Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte bir fotokopisini,

d) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoğrafı,

en geç 12 Kasım 2004 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Bankamızın aşağıda adresleri belirtilen Birimlerine bizzat vermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:

T.C. Merkez Bankası T.C. Merkez Bankası T.C. Merkez Bankası

İdare Merkezi İstanbul Şubesi İzmir Şubesi

Personel Yönetimi Müdürlüğü Bankalar Cad. No: 39/41 Cumhuriyet Bulvarı No: 3

İstiklal Caddesi No: 10 Karaköy/İSTANBUL İZMİR

Ulus/ANKARA

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI BİRİM VE KONU GRUPLARI VE
KONULARIN AĞIRLIKLANDIRILMIŞ YÜZDELERİ

- Uzman yardımcısı adayları, görev almak istedikleri birimlere göre aşağıda belirtilen 3 konu grubundan birini seçeceklerdir.
- Adaylar, gruplarda belirtilen biri zorunlu üçü seçmeli olmak üzere toplam dört konudan klasik yöntemle yapılacak meslek sınavına tabi tutulacaklardır.
- Zorunlu konuların ağırlığı % 40, seçmeli konuların ağırlığı % 20 olarak değerlendirilecektir.

A GRUBU :
GÖREV ALINACAK BİRİMLER:

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.
Dış İlişkiler Gn. Md.
Piyasalar Gn. Md.

SINAV KONULARI:
ZORUNLU KONU
: Ekonomi veya Finans
SEÇMELİ KONULAR : Ekonometri, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İşletme, Kamu Maliyesi, Matematik, Muhasebe, Para-Kredi-Banka, Uluslararası İlişkiler.

B GRUBU :

GÖREV ALINACAK BİRİMLER:
Emisyon Gn. Md.
İstatistik Gn. Md.

SINAV KONULARI:
ZORUNLU KONU :
Ekonomi veya İstatistik
SEÇMELİ KONULAR : Ekonometri, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İşletme, Kamu Maliyesi, Matematik, Muhasebe, Para-Kredi-Banka.

C GRUBU :
GÖREV ALINACAK BİRİMLER:

Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Gn. Md.
İşçi Dövizleri Gn. Md.
Muhasebe Gn. Md.

SINAV KONULARI:
ZORUNLU KONU :
Muhasebe veya Hukuk veya İşletme
SEÇMELİ KONULAR : Çalışma Ekonomisi, Ekonomi, Finans, Hukuk, İstatistik, İşletme, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi, Matematik, Muhasebe, Para-Kredi-Banka.

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI ALT BAŞLIKLARI

1- ÇALIŞMA EKONOMİSİ

Gelir Dağılımı
Ücret Teorisi ve Politikaları
Sosyal Güvenlik
Sendikalar

2- EKONOMETRİ

En Küçük Kareler Yöntemi
Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları
Çoklu Doğrusallık
Değişen Varyans
Ardışık Bağımlılık
Ekonometrik Modeller
Basit Zaman Serileri Modelleri

3- EKONOMİ

Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı, Piyasa Türleri)
Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplaması, Para Piyasası, Mal Piyasası, İşgücü Piyasası ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikaları, Enflasyon, Kapalı ve Açık Ekonomi Farklılaşması)
Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar, Döviz Kuru Modelleri, Açık Ekonomide Denge, Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları, Açık Ekonomi Enflasyon Modelleri)
Türkiye Ekonomisi

4- FİNANS

Proje Değerlendirme
Risk/Getiri, Portföy Yönetimi
İşletme Finansmanı
Sermaye Bütçelemesi
Para ve Sermaye Piyasaları ve Kurumları
Finansal Planlama
Finansal Yönetim
Finansal Piyasalar
Uluslararası Finans

5- HUKUK

Medeni Hukuk (Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku)
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler)
İcra İflas Hukuku

6- İSTATİSTİK

Olasılık Hesapları
Endeks Hesaplamaları
Zaman Serileri Analizi
Regresyon ve Korelasyon
Hipotez Testleri
Örnekleme Tekniği
Çok Değişkenli Analiz
Parametrik Olmayan Testler
Varyans Analizi


7- İŞLETME

Genel Esaslar
İşletme Politikası
İşletme Fonksiyonları
Üretim Planlama
Üretim Yönetimi
Örgüt ve Yönetim (Yönetici ve Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon, Örgütsel Davranış, İş Analizi, İş Etüdü, İş Değerlemesi)

8- KAMU MALİYESİ

Maliyenin Genel Kavramları
Bütçe (Kamu Gelir ve Giderleri)
Maliye Politikası
Vergi
Kamu Ekonomisi
Maliye Teorisi

9- KAMU YÖNETİMİ

Kamu Hukuku
Türk İdare Sistemi
Karşılaştırmalı Yönetim
Personel Yönetimi

10- MATEMATİK

Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türev ve Uygulamaları
İntegral ve Uygulamaları
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
Limit, Kısmi Türev ve Uygulamaları
Diziler, Seriler
Lineer Denklem Sistemleri
Matris, Determinant
Lineer Dönüşümler

11- MUHASEBE

Genel Muhasebe (Temel Kavramlar, Hesaplar, Bilanço ve Gelir Tablosu)
Mali Tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi

12- PARA-KREDİ-BANKA

Para Arzı ve Para Talebi
Para Politikası Araçları
Para Politikası Hedefleri ve Nominal Çapalar
Merkez Bankası Bağımsızlığı
Finansal Piyasalar
Finansal Krizler, Kriz Öncesi ve Sonrası Politikalar
Enflasyon
Faiz ve Döviz Kurunun Belirlenmesi

13- ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Avrupa Birliği İle İlişkiler
Uluslararası Ekonomi Politiği
Uluslararası Hukuk (Avrupa Birliği Hukuku)
Uluslararası İlişkiler Teorisi
Uluslararası Kuruluşlar
Dış Politika Analizi