Maliye Uzman Yardımcısı Alım İlanı

17/06/2011 08:38:00
Yazdır

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Yapılacak Yer: Strateji Geliştirme Başkanlığı /ANKARA Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Maliye Uzman Yardımcısı - 5 adet KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı Ue Taban Puanı: ÖSYM. tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) KPSSP56 puan türünden bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100'üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

II-SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 30-31 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavına kaülmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saaderine ilişkin açıklamalar e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığının internet sayfalarında (www.maliye.gov.tr, www.sgb.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak,

b) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler ve fen edebiyat fakültelerinin istatistik, ekonometri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Daha önce Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına en fazla bir kez katılmış olmak, f) Süresi içinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

IV- SINAV BAŞVURUSU

Giriş sınavı başvurulan, 17 Haziran 2011 tarihinde başlayarak, 06 Temmuz 2011 mesai saati bitimine kadar;

1- Elektronik ortamda Maliye Bakanlığının www.maliye.gov.tr adresi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın www.sgb.gov.tr adresinde bulunan "Sınav Başvuru Formu" online yolla doldurularak yapılacaktır. Sınav Başvuru Formunu online erişim suretiyle dolduranlar, doldurduklan formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraflarını yapıştınp imzalayacak ve yazılı sınavda sınav yetkilisine elden teslim edeceklerdir.

2- Online başvuru imkanı bulamayanlar, müracaat süresi içinde olmak şartıyla wwwjnaliye.gov.tr adresi ile www.sgb.gov.tr adresinden temin edecekleri söz konusu formu elden doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir. Sınav Başvuru Formunu elden dolduracak olanlar, formu Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi M Blok Kat:3 Dikmen Yolu 06450 ANKARA" adresine son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile ulaştıracaklardır. Sebebi ne olursa olsun gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.

V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav Şekli:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başanlı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. S

Sınav Konuları:

1. İktisat Grubu - Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat, Planlama - Ekonometri - İşletme İktisadı - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

2. Maliye Grubu - Maliye Politikası - Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamalan, Bütçe, Kamu Kredisi) - Türk Vergi Hukuku

3. Hukuk Grubu

- Anayasa Hukuku

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

- Borçlar Hukuku - Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

- İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

4. Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Mali Tahlil

5. Matematik Grubu (Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap)

6. Yabancı Dil Grubu (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri)

VI- DEĞERLENDİRME:

Yazılı smavda başanlı olmak için her sınav grubundan en az 100 tam puan üzerinden 50 puan alınması ve bunlann ortalamasının en az 70 puan olması şarttır. Yazılı sınavda başanlı olanlar sözlü sınava çağnlır ve bu sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar sözlü sınavı başarmış sayılır. Atamaya esas olmak üzere; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması (giriş sınav notu) alınarak başarı sırasına göre asil ve yedek aday belirlenir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan aday öncelik alır.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavı kazananlann listesi, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgilerle birlikte e-Devlet portalı, www.maliye.gov.tr ve www.sgb.gov.tr sayfalarında duyurulur. Sınav sonuçlanna ilişkin itirazlar, sınav sonuçlannın e-Devlet portalı, www.maliye.gov.tr ve www.sgb.gov.tr adreslerinde açıklandığı tarihten itibaren on gün içerisinde bir dilekçe ile Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sözlü sınav sonuçlan, sınavda başanlı olan adaylann haberleşme adreslerine yazılı olarak gönderilir ve ayrıca e-Devlet portalı ile yukarıda belirtilen internet sitelerinde duyurulur.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Başvuru Formunda gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavlan geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamalan yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. Sınava ilişkin olarak 0312 415 12 30 / 31 no'lu telefonlardan bilgi alınabilir.

İlan Olunur.

Bu ilan 66,277 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?