Maliye Bakanlığı, Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 10 adet Maliye Uzman Yardımcılığı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Sınava 'KPSSP105' bölümünde 75 (Yetmişbeş) ve daha yüksek puan almış olanlar katılabilir. Başvuruların en geç 19 Kasım 2004 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 27 Ekim 2004 09:47, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Maliye Bakanlığı, Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Bu konuya ilişkin görüş alış verişi için lütfen Forum Bölümü KPSS-A kategorisini kullanınız.

MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN SINAV DUYURUSU

SINAV TARİHİ : 25-26 Aralık 2004

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI : Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Maliye Uzman Yardımcılığı, kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı; 10 adettir.

A. Sınava Katılma Şartları :

1 - ÖSYM tarafından; 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-A GRUBU) ?KPSSP105? bölümünde 75 (Yetmişbeş) ve daha yüksek puan almış olmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 200 kişiden fazla olması halinde puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 200 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3 - Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, idari bilimler ve fen edebiyat fakültelerinin istatistik ekenometri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4 - Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6 - Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

7 - Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına birden fazla katılmamış olmak,

8 ? Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

B. Sınav Başvurusu:

Başvurular, en geç 19 Kasım 2004 Cuma günü mesai saati bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Personel ve İdari İşler Şubesi, M Blok, 4. Kat, İlkyardım Cad. Dikmen Yolu, Kara Harp Okulu Kavşağı, 06100 - Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

C. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Başvuru Belgesi (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten ve internet aracılığı ile (http://www.maliye.gov.tr) adresinden temin edilebilir. (Ayrıntı için; 0312 415 12 29 no.lu) telefondan bilgi alınabilir.)

1. KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi.

2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.

3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalıt fotoğraf (bir adeti formun ilgili bölümüne aday tarafından yapıştırılacaktır.)

4. Nüfus cüzdanı sureti veya aslının onaylı fotokopisi.

5. Adli sicil belgesi.

6. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

7. Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (Erkek adaylar için)

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca; yazılı sınav kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce APK Kurulu Başkanlığı?nca belirlenecek diğer belgeler istenecektir.

D. Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Yeri :

1. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınav katılması uygun görülen adayların listesi Kurum web sayfasında duyurulacaktır. (http://www.maliye.gov.tr)

2. Sınava girebileceklere Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca ?Sınava Giriş Belgesi? verilecektir.

3. ?Sınava Giriş Belgesi? adayların haberleşme adresine posta ile gönderilecektir.Sınava bu belge ibraz edilmek suretiyle girilecektir.

4. Yazılı sınavın yapılacağı yer, sınav tarihi ve saati ?Sınav Giriş Belgesi?nde belirtilecektir.

5. Kurum web sayfasında duyurulacak aday listesinde yer alan ancak, ?Sınav Giriş Belgesi?ni teslim alamayanlar veya ?Sınav Giriş Belgesi? posta ile kendisine ulaşmayanlar sınav yerinde hazır bulunacaklar ve gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra sınava katılacaktır.

6. Adaylar sınava gelirken yanlarında; ?Sınav Giriş Belgesi? ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi, yumuşak uçlu kurşunkalem ve silgi bulunduracaktır. Bunların dışında başka bir araç ve gereç bulundurulmayacaktır.

7. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E. Sınav Konuları :

1. İktisat Grubu:

- Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Uluslararası İktisat, Planlama

- Ekonometri

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

2. Maliye Grubu:

- Maliye Politikası

- Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi)

- Türk Vergi Hukuku

3. Hukuk Grubu:

? Anayasa Hukuku

? İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı)

? Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

? Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler - Kıymetli Evrak)

? Borçlar Hukuku

? Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

? İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

4. Muhasebe Grubu:

? Genel Muhasebe

? Mali Tahlil

5. Matematik Grubu: (Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap)

6. Yabancı Dil Grubu: (İngilizce,Fransızca, Almanca dillerinden biri)

F. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

1. Yazılı sınav, sınav kurulunca değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her sınav grubundan en az 100 üzerinden 50 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 70 puan olması şarttır.

2. Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak ve Kurum web (http://www.maliye.gov.tr) sayfasında duyurulacaktır.

3. Yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saatin belirtileceği sözlü sınava davet yazısı gönderilecektir.

G. Sözlü Sınav ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

1. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar.

2. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe bilgileri ile zeka ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

3. Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70?ten az olmaması gerekir.

H. Giriş Sınav Sonuçları :

1. Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

2. Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil bilgisi yüksek olan aday öncelik alır.

4. Giriş sınavı sonuçları notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ve Kurum web (http://www.maliye.gov.tr) sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İlan olunur.