Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 245 adet Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna yarışma sınavı ile atama yapacaktır. Son başvuru tarihi 03/11/2004'tür. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayıları ile diğer bilgiler için tıklayın.

İlan Giriş : 24 Ekim 2004 16:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 245 adet 9 uncu derecede Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere, Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayıları, aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup
   
Hukuk Fakültesi mezunlarından 24 kişi
İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve
İdari Bilimler fakülteleri mezunlarından
66 kişi
TOPLAM : 90 kişi
   
2. Grup
   
Gazetecilik Bölümü mezunlarından 6 kişi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarından 11 kişi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunlarından 6 kişi
Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarından 10 kişi
Bilgi ve Belge Yön. (Kütüphanecilik)Bölümü mezunlarından 15 kişi
Mimarlık Bölümü mezunlarından 25 kişi
İç Mimarlık Bölümü mezunlarından 3 kişi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarından 5 kişi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunlarından 3 kişi
Kimya Bölümü mezunlarından 3 kişi
İstatistik Bölümü mezunlarından 3 kişi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarından 25 kişi
Arkeoloji Bölümü mezunlarından 25 kişi
Sanat tarihi Bölümü mezunlarından 15 kişi
TOPLAM : 155 kişi

1-YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1.Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 15- 16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Puan No: KPSSP53?den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema,Turizm İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik), Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, İstatistik, Şehir ve Bölge Planlama, Arkeoloji, Sanat Tarihi bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,

-ÖSYM tarafından 15- 16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Puan No: KPSSP8?den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
-657 Sayılı Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-01/01/2004 tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/ANKARA veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 03/11/2004 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir. (Başvurular; Resmi ve hafta sonu tatilinde de kabul edilecektir.)
Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 04./11/2004 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 05/11/2004 tarihinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı adresinden, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,
-Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)
-Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı.(son iki ayda alınmış olması gerekmektedir.)

4-SINAVIN ŞEKLİ:

1-Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden, seviyelerini ölçmek üzere, test şeklinde yazılı sınav yaptırılacaktır.

2-Yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın Görev Alanına İlişkin konular ile Öğrenim Dalları itibariyle Mesleki Bilginin Alt Konularından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Mesleki Bilgi Konusunun Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç.), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku

2. Gruptan Sınava Gireceklerden:

Gazetecilik için: İletişim süreçleri ve modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Haber Alma Teknikleri, Uluslararası İletişim, Kültürlerarası İletişim, Kültür Gazeteciliği,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım için: İletişim Süreçleri ve Modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Medya Etiği, Küresel Medya Sektörleri, Türkiye de Pazarlama İletişimi, Medya ve Pazarlama Araştırmaları, Kurumsal İletişim.

Radyo Televizyon ve Sinema için: İletişim süreçleri ve modelleri, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Tarihi, Kitle İletişim Hukuku, Yeni İletişim Teknolojileri, Türk Sineması Tarihi, Radyo ve Televizyon Haberciliği.

Turizm İşletmeciliği için: Seyahat Acentalığı, Türkiye?nin Turistik Yöreleri, İşletme Yönetimi, Turizm Mevzuatı ve Politikaları, Turizm Pazarlaması.

Bilgi ve Belge Yönetimi için: Bilgi ve Belge Bilimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve İşlemleri, Bilgi Merkezlerinden yararlanma, Bilgi Organizasyonu, Sınıflama Sistemleri.

Mimarlık için: Mimarlık ve Sanat Tarihi, Çevresel Tasarım, Restorasyon, Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, Şehircilik ve İmar Hukuku.

İç Mimarlık için: Tasarım süreci ve Metodları, Yapı Bilgisi, Rolöve, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Strüktür Kavramları, Sitiller ve Akımlar, İç Mimarlık Tasarım.

Peyzaj Mimarlığı için: Botanik, Temel Tasarım, Mimarlık Bilgisi, Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, Kent ve Bölge Planlama.

Jeoloji Mühendisliği için: Genel Jeoloji, Jeolojik Koruma, Paleantoloji, Yer altı suları, Jeokimya.

Kimya için: Analitik Kimya, Anorganık Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya.

İstatistik için: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

Şehir ve Bölge Planlama için: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama.

Arkeoloji için: Arkeolojiye Giriş, Kazı Teknikleri, Roma Çağı Mimarlığı, Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi, Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu Arkeolojisi, Hitit Sanatı ve Arkeolojisi, Asya Prehistoryası, Prehistorik Arkeoloji Metodları, Prehistorik Kronoloji

Sanat Tarihi için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik

5- SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Yabancı Dil Sınavı; 06/11/2004 tarihinde saat: 10.00 da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci/ANKARA adresinde yapılacak olup, Yabancı Dil Sınav Sonuçları; www.kulturturizm.gov.tr adresinde ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir.

2- Sözlü Sınav: 01/12/2004 tarihinde saat: 09.00 da Milli Kütüphane Başkanlığı, Yunus Emre Salonu 7.Cad Sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında,Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanını, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların ;
a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,
b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,
c) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu, (5 nüsha)
yapılan Yabancı Dil Sınavında başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7-DEĞERLENDİRİLME:

1- Adayların Yabancı Dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

2- Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

3- Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, konuların her birinden 100 üzerinden en az 50?şer puan almak kaydıyla ortalama en az 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

4-Yabancı Dil Sınav puanı ile Sözlü Sınav puanının aritmetik ortalaması Yarışma Sınavı Başarı Notunu oluşturur.
Adayların, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.
Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

8-YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi www.kulturturizm.gov.tr adresinde ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca; yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.