Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzman Yard. Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 24 Ekim 2004 09:36, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzman Yard. Giriş Sınav İlanı

T.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere Genel İdari Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 30 adet 9 uncu dereceli kadroya İstihdam ve Meslek Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere yarışma ve yeterlik sınavları ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı alınacaktır. Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Yazılı sınavı kazananların gireceği sözlü sınav ise İŞKUR Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

SINAV TARİHİ : 27 Kasım 2004
SINAV SAATİ : 10.00
SINAV YERİ : ANKARA

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2- Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4- Üniversitelerin;

a) Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri,
b) Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Planlaması, Ekonomisi, Denetimi)
c) İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

5- 2004 yılında açılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak.

Atama yapılacak kadrolardan;
a) 22 kadro için Başvuru Şartları bölümünün 4 üncü maddesinin (a) şıkkında belirtilen Fakültelerden mezun olanlardan 2004 yılı KPSS sınavının KPSSP 113 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 440 kişi içerisinde yer almak (440?ıncı aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabileceklerdir).
b) 5 kadro için Başvuru Şartları bölümünün 4 üncü maddesinin (b) şıkkında belirtilen Fakültelerden mezun olanlardan 2004 yılı KPSS sınavının KPSSP 10 puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer almak (100?üncü aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabileceklerdir).
c) 3 kadro için Başvuru Şartları bölümünün 4 üncü maddesinin (c) şıkkında belirtilen Fakültelerden mezun olanlardan 2004 yılı KPSS sınavının KPSSP 3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde yer almak (60?ıncı aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabileceklerdir).

6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak.

B- SINAVA BAŞVURU

Sınava Başvuruları 26 Ekim 2004 tarihi Salı günü başlayıp, 09 Kasım 2004 Salı günü 17.30 da sona erecektir.

1-Sınav Başvurmak isteyenler;
a) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Kalite Şube Müdürlüğüne (Neyzen Tevfik Sokak No: 14 Maltepe/ANKARA)
b) Türkiye İş Kurumu Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sakarya ve Trabzon İl Müdürlüklerine,

şahsen yapabilirler. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Sınav başvuru formu www.iskur.gov.tr adresinden veya başvuru sırasında (a) ve (b) de yer alan birimlerden temin edilecektir.
Sınav Başvuru Formu İçin Tıklayınız

C- SINAVA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
2- Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
4- İki Adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

D- YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
2-Adli sicil belgesi
3-Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu
4- Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi
istenir.

E - SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI

Yazılı sınav, başvuranın durumuna göre aşağıda belirtilen konulardan ve yabancı dilden(İngilizce) yapılır. Yabancı dil notu hariç 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olanlar yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yabancı dil sınavından alınan not, bu ortalamaya dahil edilmez, eşit puan alanların başarı sıralamasında dikkate alınır.

1- Başvuru şartları bölümünün 4 üncü maddesinin (a) şıkkında belirtilen fakültelerden mezun olanlar için,

- Genel Kültür 0.20
- Çalışma Ekonomisi End. İlş. 0.10
- Hukuk 0.10
- İktisat 0.20
- İşletme 0.10
- Maliye 0.10
- Kamu Yönetimi 0.10
- Muhasebe 0.10

2- Başvuru Şartları bölümünün 4 üncü maddesinin (b) şıkkında belirtilen Fakültelerden mezun olanlar için,

- Genel Kültür 0.20
- Genel İktisat 0.20
- Eğitim Bilimleri (Eğitim Planlaması,
Yönetimi, Ekonomisi, Denetimi) 0.60
3- Başvuru Şartları Bölümünün 4 üncü maddesinin (c) şıkkında belirtilen Fakültelerden mezun olanlar için,

- Genel Kültür 0.20
- Genel İktisat 0.20
- Halkla İlişkiler ve tanıtım 0.60

4-Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş yerleri 23 Kasım 2004 tarihinden itibaren www.iskur.gov.tr internet adresinde ve İŞKUR Genel Müdürlüğü ile İl /Şube Müdürlükleri binaları girişine asılarak ilan edilecektir. Adaylara, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav harcı olan 50.000.000.-TL (Elli milyon lira) yi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesinin TC. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA şubesindeki 5500537-5001 numaralı hesabına 26 Kasım 2004 tarihine kadar yatırması gerekmektedir.

6-Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan, iki defa ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

7- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınava giriş esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı ve sınav harcına ilişkin banka dekontunu yanlarında bulunduracaklardır. Nüfus cüzdanı ve banka dekontu yanlarında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

8-Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207sayılı kanun gereğince işlem yapılacaktır.

F- YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SÖZLÜ SINAV

1- Yazılı Sınav sonuçları, İŞKUR web sayfası ile İŞKUR Genel Müdürlüğü ve İl/Şube Müdürlükleri binalarının girişlerinde ilan edilecektir.

2- Yazılı Sınavı kazanan adaylara sözlü sınav yeri, günü ve saati başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü olarak bildirilecektir. Yazılı sınavı kazanmayan adaylara tebligat yapılmayacaktır.

3-Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ait itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde İŞKUR Genel Müdürlüğüne veya başvuru yaptığı İŞKUR İl Müdürlüklerine yapacaklardır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4-Yazılı sınavı kazanan adaylar, ?D? maddesinde belirtilen belgeleri sözlü sınavın yapılacağı gün Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir.

5- Sözlü sınav sonuçları İŞKUR web sayfası ile İŞKUR Genel Müdürlüğü ve İl/Şube Müdürlükleri binalarının girişlerinde ilan edilecek, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.