DPT Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilmek üzere İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik, Hukuk, Uluslararası ilişkiler, Şehir ve bölge planlama, Çevre mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Kimya mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği ve Matematik alanları için 29 Planlama Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 5 Kasım 2004'tür.

İlan Giriş : 21 Ekim 2004 02:47, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
DPT Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞINDAN :

PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında istihdam edilecek Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Genel İdare ve Teknik Hizmetler sınıflarının 6, 7, 8 inci derecelerine atanacak toplam 29 adet münhal kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları şu şekildedir.

Bölüm / Adet
İKTİSAT 6
İŞLETME 3
MALİYE 2
İSTATİSTİK 1
HUKUK 4
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 4
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 4
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1
MATEMATİK 1
TOPLAM 29

2) Sınava Katılma Şartları ;
Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

b) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olması,

c) En az 4 yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olması veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış olması,

d) Doğum tarihinin 01.01.1974 ve sonrası olması,

e) 15-16 KASIM 2003 veya 10-11 TEMMUZ 2004 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgelerinde yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap verilmiş olması veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyi veya TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmak,

f) 15-16 KASIM 2003 veya 10-11 TEMMUZ 2004 tarihlerinde yapılan KPSSP04: puan türünden;

İKTİSAT alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 120 aday
İŞLETME alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 60 aday
MALİYE alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 40 aday
İSTATİSTİK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
HUKUK alanı için 80 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
ULUSLARARASI İLİŞKİLER alanı için 90 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA alanı için 75 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 80 aday
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday
MATEMATİK alanı için 85 ve üzeri puan alan ilk 20 aday

Yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 23 Kasım 2004 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinde yayınlanacak ayrıca ilgililer DPT Müsteşarlığından bizzat öğrenebileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 23 Kasım 2004 - 23 Aralık 2004 tarihleri arasında bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri ödenmeyecektir.

Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava alınmazlar.

3) İstenen Belgeler ;
Sınava gireceklerin, www.dpt.gov.tr İnternet adresinden veya Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 108, 06100 Ankara adresinden alacakları Başvuru Formunu doldurduktan sonra; bu Form'a;
a) Yüksek Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti,
c) KPSS Sonuç belgesinin noter tasdikli sureti,
d) 3 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğrafı,
e) Özgeçmiş
f) Vakıflar Bankası'nın DPT Bürosu 00158 00728 86033 94 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 30.000.000.- TL. yatırıldığına dair dekontun aslını,

ekleyerek 21 Ekim 2004 tarihinden itibaren 5 Kasım 2004 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yukarıda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

4) Yazılı Sınav ;
Yazılı sınav 28 Kasım 2004 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 23 Kasım 2004 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır.Bu sınavda adaylara kendi mesleki alanlarında 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar 7 Aralık 2004 gününden itibaren www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı Sınav Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

5) Sözlü Sınav ;
Sözlü sınav tarihi Müsteşarlığımız tarafından www.dpt.gov.tr İnternet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Bu sınav adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Planlama Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır. Bu sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 gün önce Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

a) 5 adet vesikalık fotoğraf
b) Adli sicil kaydı
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair resmi sağlık raporu
d) Erkekler için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya en az 31 Aralık 2004 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin noter tasdikli sureti.

6) Değerlendirme :
Nihai başarı listesi,adayların üç sınavda (KPSS sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav) aldıkları notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.
Müsteşarlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kamuoyuna duyurulur.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 (312) 294 69 16 294 69 17
0 (312) 294 69 66 294 69 48