SSK Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Teftiş Kurulu Başkanlığının açık bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 20 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınavla 10 İdari, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 3 Eczacı, 2 Doktor ve 2 Avukat Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 4Kasım 2004'tür.

İlan Giriş : 18 Ekim 2004 09:10, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

BAŞKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuzda Başkan adına inceleme, soruşturma ve denetleme yapmakla görevli Teftiş Kurulu Başkanlığının açık bulunan, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 20 adet 7. ve 8. dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrolarına sınavla 10 İdari, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 3 Eczacı, 2 Doktor ve 2 Avukat Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 ? Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2 ? Yazılı sınav 5/12/2004 Pazar günü ?Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhıye/ANKARA? adresindeki Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık binasında 9.30 - 12.30 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında iki oturum halinde yapılacaktır. Sınava girecek her adaya bir Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Adaylar sınava gelirken Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

3 ? Yazılı sınavı kazananlar Teftiş Kurulu Başkanlığımızca belirlenecek tarihte Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4 ? SINAVA KATILMA KOŞULLARI:

a) Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) İdari Müfettiş Yardımcılığı için; eğitim süresi en az dört yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bu Fakültelere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı Fakülte veya Yüksek Okulların birinden mezun olmak, Mühendis Müfettiş Yardımcılığı için; İnşaat, Makine veya Bilgisayar Mühendisi olmak, Doktor Müfettiş Yardımcılığı için Tıp Fakültesi mezunu olmak, Eczacı Müfettiş Yardımcılığı için Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Avukat Müfettiş Yardımcılığı için Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

d) Başkanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

e) ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" uyarınca A Grubu kadroları için 2003 ve 2004 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucunda; İdari Müfettiş Yardımcılığı için KPSSP 40 puan türünden 80 ve üzerinde, Avukat Müfettiş Yardımcılığı için KPSSP 21 puan türünden 70 ve üzerinde, Mühendis Müfettiş Yardımcılığı için KPSSP 13 puan türünden 70 ve üzerinde, Eczacı Müfettiş Yardımcılığı ile Doktor Müfettiş Yardımcılığı için ise KPSSP 12 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak, (Her grup için en yüksek puandan başlamak üzere alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının 10 katı olmak üzere; İdari Müfettiş Yardımcılığı için 100, İnşaat Mühendisi Müfettiş Yardımcılığı için 10, Makine Mühendisi Müfettiş Yardımcılığı için 10, Bilgisayar Mühendisi Müfettiş Yardımcılığı için 10, Eczacı Müfettiş Yardımcılığı için 30, Avukat Müfettiş Yardımcılığı için 20, Doktor Müfettiş Yardımcılığı için 20 kişi belirlenerek bunların listeleri yazılı sınavdan önce Başkanlık giriş kapılarına asılacak ve bu listelerde isimleri yer alacak olanlar yazılı sınava alınacaktır. Her grup itibariyle sonuncu kişi ile eşit puan alanların da sınava iştirakleri sağlanacaktır.)

f) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak (Bu husus yazılı sınavı kazanan adaylar için söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.)

5 ? SINAV KONULARI:

5.1 - Avukat, Mühendis (İnşaat, Makine ve Bilgisayar), Doktor ve Eczacı Müfettiş Yardımcısı Olarak Alınacak Hukuk, Mühendislik (İnşaat, Makine ve Bilgisayar) Tıp ve Eczacılık Fakülteleri Mezunları İçin Sınav Konuları:

KOMPOZİSYON

Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

GENEL YETENEK

a) Türkçe

b) Matematik

GENEL KÜLTÜR

a) Atatürk İlke ve İnkılapları

b) Türkiye Coğrafyası

c) Temel Yurttaşlık Bilgisi

d) Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik konular

e) Türk Kültür ve Medeniyetleri

f) Anayasa,İdare ve Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

YABANCI DİL

a) Almanca

b) Fransızca

c) İngilizce

dillerinden biri.

5.2 - Eğitim Süresi En Az Dört Yıl Olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Bu Fakültelere Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Onaylanmış Yabancı Fakülte veya Yüksek Okulların Birinden Mezun Olanlar İçin Sınav Konuları:

KOMPOZİSYON

Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat

c) Ceza Hukuku (Genel Esasları ile Devlet İdaresi ve Amme İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar)

d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

g) İcra ve İflas Hukuku

h) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku (Genel Esaslar)

ı) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

İKTİSAT

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

b) Güncel Ekonomik Sorunlar

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası İktisadi Münasebetler ve Kuruluşlar

MALİYE

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

e) Kamu Borçları

MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

YABANCI DİL

a) Almanca

b) Fransızca

c) İngilizce

dillerinden biri.

6 ? SINAVA BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER, BAŞVURUNUN ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULACAK YER:

SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından veya Kurumumuz Sigorta İl Müdürlükleri, Sigorta Müdürlükleri ile Kurumumuz Hastaneleri Baştabipliklerinden alınacak BAŞVURU FORMU, Aday No kısmı hariç adaylar tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle imzalanıp aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) 2003 ve 2004 yılı KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti

b) 4,5X6 ebadında, son bir yıl içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf

c) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı (Noterden veya belgelerin verildiği okullardan) sureti

Adayların yukarıdaki belgelerle birlikte 21/10/2004 tarihinden 4/11/2004 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar "SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 A Blok, Kat: 1 Posta Kodu: 06437 Sıhhiye/ANKARA" adresine şahsen veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurularda evrakların 4/11/2004 Perşembe günü mesai saati bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: Yazılı sınavı kazanıp sözlü sınava çağrılan adayların, sözlü sınav tarihinden önce, en geç 14/12/2004 günü mesai saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaatla aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekmektedir:

a) Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti

b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

c) Askerlik görevi yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti

d) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet renkli fotoğraf

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan Sabıka Kaydı Belgesi

f) Kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmişi (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, iş ve ikametgah adresleri ile telefon numaraları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptıkları belirtilir).