Konya Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

İlan Giriş : 15 Ekim 2004 09:36, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Konya Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz, Teftiş Kurulu Başkanlığının açık bulunan, GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı kadrolarına sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - Sınav Tarihi ve Yeri

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Yazılı sınav 22 Kasım 2004 Pazartesi günü yapılacak, başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

2 - Giriş Koşulları

Adayların;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) Eğitim süresi en az dört yıl olan, Hukuk Fakültesi ile diğer fakültelerin Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, İktisat veya İşletme bölümlerinden birinden mezun olmak,

d) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

e) Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılan 15-16 Kasım 2003 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS)sonucunda; KPSSP11, 21 veya 40 puan türünün birinden en az 65 ve üzerinde puan almak.

f) Belediye Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,

gerekir.

(f) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir. Durumu uygun bulunmayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)verilecek, adayların sınava girecekleri salon, Büyükşehir Belediyesi binası giriş kapılarına asılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar sınava giriş yerlerini Konya Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının (0 332) 235 46 00 -202 numaralı telefondan öğrenebileceklerdir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) ile birlikte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi özel kimlik, yumuşak kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

3 - Sınav Konuları

a) Komposizyon

Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konularda yapılır.

b) Hukuk

Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku ve Mahalli İdareler Hukuku.

c) İktisat

d) Maliye

e) Muhasebe

f) Yabancı Dil

4 - Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığından alınacak başvuru formu ve sınav kimlik kartı (formdaki ?aday no? kısmı hariç) aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) KPSS 15-16 Kasım 2003 dönemi Kamu Personeli seçme sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslı gösterilmek kaydıyla Başkanlığımızca da onaylanabilir.)

b) 4,5x6 boyutunda son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf,

c) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden yahut belgelerin verildiği okullardan onaylı sureti (belgelerin fotokopisi kabul edilmeyecektir.)

Adayların yukarıdaki belgelerle birlikte Resmi Gazete?de ve Ülke genelinde yayınlanan tirajı en yüksek gazetenin birinde yayın tarihinden itibaren 15. günü mesai bitimine kadar Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yazılı sınavı kazanıp sözlü sınava çağrılacak adayların, sözlü sınav tarihinden önce, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına müracaatla aşağıdaki belgelerin vermeleri gerekmektedir.

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

b) Sağlam ve her türlü iklim ile yaya ve taşıtla yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı sureti,

c) Askerlik durumunu belirten belgenin aslı veya onaylı sureti,

d) 4,5x6 boyutunda yeni çekilmiş altı adet renkli fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile CV.

5 - Sınav Şekli, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Yazılı sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınav esnasında kopya girişiminde bulunanlar sınavdan çıkartılır ve bir daha giriş sınavına alınmazlar.

Sınav önceden belirlenmiş saatte bitirilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60?dan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak suretiyle ilan olunur.

Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda