Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinde açık bulunan, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8 (sekiz) adet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 01 Kasım 2004-09 Kasım 2004 tarihleri arasında kabul edilecektir.

İlan Giriş : 14 Ekim 2004 21:28, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN

Eğitim ve Araştırma Merkezimizde açık bulunan, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 8 ( sekiz ) adet 7 nci dereceli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu >>>>

Sınav Tarihi ve Yeri :

Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara?da İnönü Bulvarı No: 42 Emek- ANKARA adresinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Eğitim ve Araştırma Merkezi Salonlarında yapılacaktır. Yazılı sınav 21 Kasım 2004 Pazar günü saat 14.00?da yapılacak, başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Giriş Sınavı ve Şartları:

Giriş sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b)En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Eğitim (Eğitim Bilimleri bölümü) Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler, Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü)Fakülteleri ile Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarih itibariyle ( 21 Kasım 2004 tarihi itibariyle ) 35 yaşından gün almamış olmak,

d)Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik?e göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda; KPSSP 116 puan türünden ve KPSSP 5 puan türlerinden 70 puan ve daha yüksek puan ile KPSSP yabancı dil testinden 35 doğru cevap olmak üzere puan alanlar arasından başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak ( 160 ıncı adayla aynı puana sahip olanlar da sınava katılabileceklerdir.)

4947 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Eğitim ve Araştırma Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel , sınavın açıldığı tarihte 40 yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla açılacak ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına girebilirler. Başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

Sınav Başvurusu :

Başvurular 01 Kasım 2004-09 Kasım 2004 tarihleri arasında kabul edilecek olup, en geç 09 Kasım 2004 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi İnönü Bulvarı No: 42 Emek / ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Merkezimize ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek?te bulunan İş Talep Formu (İş Talep Formu Eğitim ve Araştırma Merkezimizden de temin edilebilir)?nu eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalem ile doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeleri de eklerler.

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.),

d) Özgeçmiş,

e) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünce de onaylanabilir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin Eğitim ve Araştırma Merkezine en geç, sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır.

Sınav harcı olan 50.000.000.-TL?nin T.C Ziraat Bankası Ankara, Emek Şubesi 0765 ?895892 nolu hesaba yatırılması ve dekontun Eğitim ve Araştırma Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesi :

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 12 Kasım 2004 tarihinden itibaren Başkanlığımızın www.casgem.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarında ilan edilecektir. Konu ile ilişkin olarak 0 312 213 84 41 nolu telefondan da bilgi alınabilecektir.

Eğitim ve Araştırma Merkezimizce , sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi mümkünse elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak mektupla adreslerine ulaştırılır. Aranılan şartları taşımayan ve banka dekontunu ibraz etmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere Nüfus Cuzdanı veya sürüce belgesi bulundurulması gerekmektedir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Yazılı sınav ve konuları :

Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

A)-Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için;

I- ALAN KONULARI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ( İş Kanununun Genel Hükümleri ile Hizmet Akdine İlişkin Hükümleri, Sosyal Sigortalar, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Emekli Sandığı Kanununun Karşılanan Risklere İlişkin Hükümleri), Sosyal Politika, Sosyal Ekonomi

II- İKTİSAT

İktisadın Genel Esasları, İktisadi Doktrinler, Para, Banka, Milli Gelir, Gelir Dağılımı, İstihdam, Yatırım, Kalkınma,
Uluslararası Ekonomik İlişkiler.

III- HUKUK

Anayasa ve İdare Hukuku ( Anayasanın Genel Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, Türkiye?nin İdari Yapısı, İdari Yargı),
Ceza Hukuku (Ceza Kanununun ? Esaslar? başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile İkinci Kitabından Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve Mal Aleyhindeki Cürümler, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili genel bilgiler),

Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku ( Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ? Umumi Hükümler? başlığını taşıyan Birinci Kitabı ile ? Muhakeme Usulü? başlığını taşıyan İkinci Kitabında yer alan hükümler) ,

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun ? Başlangıç? hükümleri ile Birinci Kitabında yer alan ? Şahsın Hukuku?, Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Akdin Muhtelif Nevileri ).

IV- GENEL KÜLTÜR

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ( III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

Türkiye Coğrafyası ( Türkiye?nin Fiziki Özellikleri , Türkiye?nin Beşeri Özellikleri, Türkiye?nin Ekonomik Özellikleri ),

Temel Yurttaşlık Bilgisi ( Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare) ,

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

V- GENEL YETENEK

Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama) ,

Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma, Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama) .

VI- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

a-Sözcük Bilgisi,

b-Dilbilgisi,

c-Çeviri,

d-Okuduğunu Anlama

B)- Eğitim(Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

I- ALAN KONULARI
Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri ,İstatistik,

II- GENEL KÜLTÜR

a-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ( III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b-Türkiye Coğrafyası ( Türkiye?nin Fiziki Özellikleri , Türkiye?nin Beşeri Özellikleri, Türkiye?nin Ekonomik Özellikleri ),

c-Temel Yurttaşlık Bilgisi ( Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare) ,

d-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e-Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III- GENEL YETENEK

a-Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama) ,

b-Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma,Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

a-Sözcük Bilgisi,

b-Dilbilgisi,

c-Çeviri,

d-Okuduğunu Anlama.

C)-Fen/Fen Edebiyat ( İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

I- ALAN KONULARI

a- İstatistik bölümünden mezun olanlar için; Olasılık-Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması (Karar ve Oyunlar Kuramı dahil), Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı, Örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme dahil), Sayısal Çözümleme, Doğrusal Cebir, Regresyon Analizi.

b- Matematik bölümünden mezun olanlar için; Analiz, Soyut Matematik ve Lojik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Genel Fizik, Sayılar Teorisi, Topoloji, Genel Programa Giriş, Soyut Cebir.

c- Eğitim Bilimleri bölümünden mezun olanlar için; Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlikte Program Geliştirme, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri , İstatistik

II- GENEL KÜLTÜR

a-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ( III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b-Türkiye Coğrafyası ( Türkiye?nin Fiziki Özellikleri , Türkiye?nin Beşeri Özellikleri, Türkiye?nin Ekonomik Özellikleri ),

c-Temel Yurttaşlık Bilgisi ( Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare) ,

d-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e-Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III- GENEL YETENEK

a-Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama) ,

b-Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma,Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama).

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

a-Sözcük Bilgisi,

b-Dilbilgisi,

c-Çeviri,

d-Okuduğunu Anlama.

D)-Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya bölümlerinden mezun olanlar için ;

I- ALAN KONULARI

Makine: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mekanizma, Malzeme Bilgisi, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, İmal Usulleri, Makine Tasarım, Motor Tasarım) ,

Elektrik/Elektronik: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Sistem Analizi, Enerji Dağıtımı, Elektrik Makineleri, Analog ve Sayısal Elektronik, Devre Analizi, Ölçme, Aydınlatma, Lojik Devre Sistemleri, Devre Sentezi, Otomatik Kontrol, Yüksek Frekans ),

Bilgisayar: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Mikro İşlemciler, Programlama Dilleri, Bilgisayar Organizasyonu, İşletim Sistemleri, Sayısal Çözümleme, Mantık ve Elektrik Devreleri ),

Endüstri: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemleri, Yön Eylem Araştırması, Benzetim, Üretim-Planlama, Yönetim Bilgi Sistemleri ),

Çevre: (Matematik, Temel Kimya, Temel Fizik, Çevre Yönetim Sistemleri, Çevresel Hava, Toprak,Su Modellemesi, Mikro Biyoloji, Gürültü, Temel İşlemler ( Atık su arıtma vb).

II- GENEL KÜLTÜR

a-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ( III. Selimden İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika),

b-Türkiye Coğrafyası ( Türkiye?nin Fiziki Özellikleri , Türkiye?nin Beşeri Özellikleri, Türkiye?nin Ekonomik Özellikleri ),

c-Temel Yurttaşlık Bilgisi ( Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku, Anayasa, İdare) ,

d-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

e-Türk Kültür ve Medeniyetleri ( Selçuklular ve Önceki Dönem, Osmanlılar Dönemi).

III- GENEL YETENEK

a-Türkçe ( Sözcük Bilgisi, Dil Bilgisi, Anlatım Özellikleri, Okuduğunu Anlama),

b-Matematik ( Sayılarla İşlem Yapma, Matematiksel İlişkilerden Yararlanma, Problem Çözme, Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma,Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama) .

IV- YABANCI DİL (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri )

a-Sözcük Bilgisi,

b-Dilbilgisi,

c-Çeviri,

d-Okuduğunu Anlama.

Puanlama Sistemi :

-Hukuk, İktisat ,İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden sınava girecekler için;

I Alan Konuları 20

II İktisat 20

III Hukuk 20

IV Genel Kültür 10

V Genel Yetenek 10

VI Yabancı Dil 20

- Eğitim(Eğitim Bilimleri bölümü)/Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü) alanında sınava girecekler için;

I Alan Konuları 50

II Genel Kültür 15

III Genel Yetenek 15

IV Yabancı Dil 20

-Fen/Fen Edebiyat ( İstatistik , Matematik ve Eğitim Bilimleri bölümü) Fakültelerinden mezun olanlar için;

I Alan Konuları 50

II Genel Kültür 15

III Genel Yetenek 15

IV Yabancı Dil 20

-Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri , Çevre alanlarında sınava girecekler için;

I Alan Konuları 50

II Genel Kültür 15

III Genel Yetenek 15

IV Yabancı Dil 20

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Cevap kağıtlarının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır.

Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için; girdikleri alanlara göre konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70, yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil puanı, başarı sıralamasında dikkate alınmayıp diğer konu gruplarından alınan puanların eşitliği durumunda tercih nedenidir.

Başarılı olanların listesi Bakanlık B ve C Kapıları ile Bakanlık (www.csgb.gov.tr) ve Eğitim ve Araştırma Merkezimiz (www.casgem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu, başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.

Sözlü Sınav :

Yazılı sınavı kazananlara sözlünün yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, sözlü sınavdan önce;

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

d) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

e) İkametgah belgesi,

f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form istenir.İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

Pedagoji formasyonu ile yüksek lisans yapmış olanlar tercih sebebidir.

Giriş Sınavı Sonuçları:

Giriş sınavının her aşamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanların adreslerine sonuçlar iadeli ve taahhütlü olarak bildirilecek, ayrıca Bakanlık binası içinde uygun görülen bir yerde ilan edilecektir.

Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan olunur.