Uşak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

18/05/2011 16:29:00
Yazdır

T.C. UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Uşak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet memurları Kapsamında istihdam edilmek üzere 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.16.17. Maddeleri ile 11 nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan şartlan taşımak koşulu ile Belediyemiz Norm Kadrosunda münhal bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayılan belirtilen itfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

Birim Adı Sınıfı Kadro Ünvanı Kadro Derece Adedi Cins- KPSS Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 9 4 E-K. KPSSP3 70 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.l-H. İtfaiye Eri 9 21 E-K KPSSP93 60 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 11 25 E-K KPSSP94 60 Lise ve Dengi Okul Mezunu

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk Vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç kanuna, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

e) Sınavın yapılacağı 20.06.2011 tarihi itibariyle 30 yaşım doldurmamış olmak.

f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalan ve lisans mezunları için KPSSP3. Önlisans mezunlan için KPSSP93 ve lise veya dengi okul mezunlan için KPSSP94 puan türünden yukanda sınav komisyonunun taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almalan şarttır.

g) Erkek adaylann Askerlik çağına gelmiş ise muvaf2af askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olmalan şartlan aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

İtfaiye Eri giriş smavı başvurulan, Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 06.06.2011 Pazartesi günü başlayıp, 10.06.2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Başvuru için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya Uşak Belediyesi www.usak.bel.tr. Adresinden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3- T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (aslı başvuru sırasında ibraz edilecek)

4- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

6- Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olduğuna dair belge

7- Görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLAMASI:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar (Lise ve dengi okul mezunu 75 kişi, Önlisatıs mezunu 63 kişi Lisana mezunu 12 kişi) aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız ("www.usak.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat.

e) Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 16. Maddesinin 5. Bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadığı açısından değerlendirmesi.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde 20 Haziran Pazartesi günü saat 09:00'da sözlü komisyonu huzurunda dayanıklılık ve mülakata tabi tutulacaktır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olacaktır.

Yönetmelikte belirtilen kriterlere uymayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Belirtilen tarihte sınavın bitmemesi halinde sözlü sınav ve dayanıklılık testine devam eden günlerde devam edecektir.

Adaylar dayanıklılık testi için yanlarında eşofman ve spor ayakkabı bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1- Sözlü Sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, Başlama gün ve saati Belediyemizin internet adresinden f(www.usak.bel.tr) duyurulur.

2- Sözlü sınav komisyonu sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye yönetmeliği ve bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıklan açısından değerlendirilir.

3- Başarı notu sözlü sınavda alman nottur.Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline gerip imzalar. Sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4- Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü smav listesindeki başarı sıralamasına göre, liste halinde Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet (www.usak.bel.tr) adresinde duyurulur. Şınav sonuçlan kazanan adaylara aynca yazılı olarak bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanlann atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5- Smav ilanında belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek başan listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanlann yerine birinci yedekten başlayarak yedek başan listesindeki sıraya göre aday çağnlır.

6- Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavlan geçersiz sayılır ve bunlann atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklannda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu ilan 50,019 defa okundu. 228 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?