İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 5 adet Kimya Mühendisi, 2 adet Endüstri Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet Elektrik Mühendisi, 2 adet Maden Mühendisi, 2 adet Fizik Mühendisi olmak üzere toplam 15 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 20/11/2004 tarihinde İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara?da yazılı sınav yapılacaktır. Son başvuru tarihi 5.11.2004'tür.

İlan Giriş : 14 Ekim 2004 21:24, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacaklar İçin Duyuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 5 adet Kimya Mühendisi, 2 adet Endüstri Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi, 2 adet Elektrik Mühendisi, 2 adet Maden Mühendisi, 2 adet Fizik Mühendisi olmak üzere toplam 15 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 20/11/2004 tarihinde İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara?da yazılı sınav yapılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu >>>>

Sınava Katılma Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2004 yılı (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS 110 veya KPSS 8 puan türlerinden 75 (Yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış, yabancı dil sınavında 35 soruya doğru cevap vermiş olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruların sayısının yukarıda belirtilen meslek gruplarına göre her boş kadro için 10 aday, toplam 150 adaydan fazla olması halinde her meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanılmak üzere 150 aday sınava çağrılacaktır.Her grup için sıralamada en sondaki aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. )

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3- Üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren yukarıda belirlenen meslek grupları ile ilgili eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

4- Giriş sınavının yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış bulunmak.

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

7- Türkiye?nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak.

Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa, daha sonraki sınavlardan birine katılabilir.

Sınav Başvurusu:

Başvurular, 26/10/2004 tarihinde başlayıp, en geç 5/11/2004 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 İ Blok Kat:4 Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru Formu ile yapılır. Form şahsen başvuru esnasında Bakanlıktan, posta ile yapılacak başvurularda ise Bakanlık Web sayfasından temin edilebilir. (Web: isggm.calisma.gov.tr) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

1) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği,

2) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

3) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin onaylı örneği,

4) İmzalı öz geçmişi,

5) İki adet vesikalık renkli fotoğraf (4,5x6 cm.),

6) Askerlik durumunu gösterir belge,

7) Adli sicil belgesi,

8) Sağlık raporu

NOT: Sağlık Raporu ve Askerlik durumunu gösterir belgeler, sözlü sınava girmeden önce de getirilebilir.

Eksik Belge ve Bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş Belgesi:

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı ?Sınava Giriş Belgesi? verilir. Sınava Giriş Belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli ve Konuları:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları:

a) Alan Konuları;

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı.

b) Ekonomi;

Genel Ekonomi, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Para -Kredi Mevzuatı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

c) Maliye;

Kamu Maliyesi, Maliye Politikaları, Türk Vergi Hukuku ve Gider Kanunları.

d) Hukuk;

Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Kamu Personel Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, (Genel Esaslar)

e) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi,

f) Genel Kültür,

g) Türkçe ve kompozisyon.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı sınav; Sınav Kurulu tarafından yapılır ve değerlendirilir. Her üye sınav kağıdını sınava giren adayın ismi kapalı olacak şekilde değerlendirerek puan verir. Adayın puanı her üyenin verdiği puanın toplamının ortalamasıdır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Yazılı sınav konular itibariyle bir bütün halinde yapılır. Konuların ağırlıkları şu şekildedir. Alan konuları: 45, Ekonomi:5, Maliye:5, Hukuk:5, Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılap Tarihi:10, Genel Kültür:10, Türkçe ve Kompozisyon:20

Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlığın Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş Sınav Sonuçları:

Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca belirtilen her meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere sınav notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

İlân edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarılı olanların adı ve soyadı ve aldıkları puanlar asil ve yedek liste halinde Bakanlığın Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, kendilerine sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

Asil listede yer aldığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayan veya bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince ataması yapılmayan adayların yerine, yedek listede yer alan en yüksek puanlı adaydan başlayarak, atamalarının yapılacağı bildirilir.

(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.