Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Türk Patent Enstitüsünde çalıştırılmak ve Patent ve Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 10 adet Marka Uzman Yardımcılığı kadrosu ile Teknik Hizmetler Sınıfında 6 adet Marka Uzman Yardımcılığı ve 5 adet Patent Uzman Yardımcılığı kadroları için giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alınacaktır. Başvuruların 25.10.2004-19.11.2004 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 14 Ekim 2004 09:41, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türk Patent Enstitüsünde çalıştırılmak ve Patent ve Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan 8.derecedeki 10 adet Marka Uzman Yardımcılığı kadrosu ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan 7.derecedeki 6 adet Marka Uzman Yardımcılığı ve 8.derecedeki 5 adet Patent Uzman Yardımcılığı kadroları için "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" ile "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

1 ? GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadroları için KPSSP: 54 puan türünden asgari 80 ve üzerinde puan, Teknik Hizmetler Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı ile Patent Uzman Yardımcısı kadroları için KPSSP: 4 puan türünden asgari 80 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde başvurdukları Uzman Yardımcısı kadro sayılarının 20 katı kadar aday giriş sınavına alınacağından dolayı, başvurdukları kadro sayısının 20 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

c) Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına başvuracakların, Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden; Teknik Hizmetler Sınıfındaki Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman Yardımcısı kadrolarına başvuracakların ise, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış (1/1/1969 tarihinden sonra doğmuş) olmak,

e) Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı sınavından iki defadan fazla başarısız olmamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

g) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

h) Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Enstitüye teslim etmiş olmak.

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle, 25/10/2004 tarihinden 19/11/2004 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Enstitü web sayfasından temin edecekleri iş talep formu ile adayların kendi el yazıları ile yazılmış, Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı sınavından iki defadan fazla başarısız olmadıkları ile yazılı sınava hangi konular ve yabancı dilden gireceklerini gösterir dilekçeleri,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli örneği,

c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

e) 4.5x6 cm. ebadında dört adet vesikalık fotoğraf.

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 ? SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; adayların aşağıda belirtilen sınav konularından oluşan yazılı sınav (alan bilgisi, genel kültür ve yetenek sınavı klasik, yabancı dil sınavı ise test şeklinde yapılacaktır) ile alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yeteneklerinin değerlendirildiği sözlü sınavdan oluşacaktır.

A) Yabancı dil

Birleşmiş Milletlerce kabul edilen (İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince, Arapça ve İspanyolca) konuşma dillerinden biri

B) Genel kültür ve yetenek

Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi

C) Alan bilgisi

a) Hukuk grubu,

- Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

- İdare Hukuku ,

- Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

- Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri),

b) İktisat grubu

- Mikro ve makro iktisat,

- Uluslararası iktisat,

- Türkiye ekonomisi,

c) Maliye grubu

- Kamu maliyesi,

- Maliye politikası,

- Bütçe,

- Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

d) İşletme ve Muhasebe grubu

- Genel muhasebe,

- Mali tablolar analizi,

- İşletme iktisadı,

e) Kamu yönetimi ve Uluslararası İlişkiler grubu

- Siyaset bilimi,

- Siyasi tarih,

- Türk dış politikası,

f) Temel Mühendislik Bilimleri

Genel idari hizmetler sınıfındaki adaylar, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin a, b, c, d ve e alt bentlerinde belirtilen gruplardan, kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını cevaplayacaklardır.

Teknik hizmetler sınıfındaki adaylar ise, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin f alt bendinde belirtilen konularda, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplayacaklardır.

Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanacaktır:

- Alan bilgisi: %50,

- Yabancı dil bilgisi: %30,

- Genel kültür ve yetenek: %20

4 ? SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı Sınav: Yazılı Sınav 27/11/2004 tarihinde Ankara?da yapılacaktır. Yazılı Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 23/11/2004 tarihinden itibaren www.tpe.gov.tr internet adresinde ve Enstitüsü binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar 24-26/11/2004 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Enstitüye şahsen müracaat ederek sınavın yapılacağı yerin, tarihin ve saatin gösterildiği fotoğraflı sınav giriş belgelerini alacaklardır. Adaylar belirtilen yerdeki sınav binasında giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır. Yazılı sınav sonuçları Enstitü girişinde ve web sayfasında ilan edilecek, ayrıca başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

Sözlü Sınav: Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav Türk Patent Enstitüsünde yapılacak olup, adayların sözlü sınava girecekleri tarih ve saat, sözlü sınavından en az onbeş gün önce yine www.tpe.gov.tr internet adresi ve Türk Patent Enstitüsü binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

5 ? SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Yazılı sınavı her konu itibariyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için ise, Giriş Sınav Kurulu Üyelerinin yapacakları değerlendirmeden ortalama olarak yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Giriş sınav değerlendirilmesi, Giriş Sınav Kurulunun adayların yapılan sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Eğer adayların ortalama başarı puanı eşitse, öncelikle yabancı dil bilgisi, bunun da eşit olması halinde, sözlü sınav puanı yüksekliği tercihte göz önüne alınır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenerek ilan edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Enstitü girişinde ve web sayfasında ilan edilecek, ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara on beş gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.