Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

İlan Giriş : 08 Ekim 2004 08:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

Sınavın Adı ve Niteliği: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca mevcut 8 adet Avrupa birliği Uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılabilmesi için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınav yabancı dil sınavı ve mesleki bilgi sınavı olmak üzere iki aşamlı gerçekleştirilecektir. Yabancı dil yazılı sınavı sadece İngilizce dilinden, sözlü sınav ise sadece mesleki bilgi alanında yapılacaktır. İngilizce yabancı dil sınavından başarısız olan adaylar mesleki bilgi sınavına çağrılmayacaktır.

Sınav yeri: Sınav yeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No:42 Emek/ Ankara olup sınavın yapılacağı salon adaylara giriş belgelerinin teslimi sırasında bildirilecektir.

SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

a) Yabancı Dil Sınavı: 21 Kasım 2004- Pazar- 10:00

b) Mesleki Bilgi Yazılı Sınavı: 28 Kasım 2004- Pazar- 10:00

c) Mesleki Bilgi Sözlü Sınavı: 15 Aralık 2004- Pazar- 10:00

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sınava katılacakların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları,
b) 01.01.2004 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmamaları,
c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile fakültelerin İstatistik bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmaları,
d) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ÖSYM tarafından Temmuz 2004 döneminde yapılan KPSS sınavında KPSS 114 puan türünden en az 75 puan almış olmaları ve söz konusu sınavda İngilizce sorularından en az 35 doğru yapmış olmaları, (Her iki koşulu sağlayanlar arasında KPSS 114 puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başvuranlardan en yüksek puana sahip 160 kişi ile son sıradaki adayın puanıyla eşit puana sahip adaylar sınava çağırılacaktır.)
e) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamaları (Sağlık Kurulu raporu atanma için şart olup sözlü sınavı kazanan adaylar silinecektir)
f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerlik çağına gelmiş olanların ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olamları,
gerekmektedir.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 3 Kasım 2004 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Adaylar istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 C Blok Kat:4 06100 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta ile başvurabilecektir. Posta ile yapılacak başvuralarda evrakların 3 Kasım 2004 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler; eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULAR SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından alınacak Başvuru formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığıyla www.csgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.)
b) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi
c) Nüfus cüzdanı aslı veya tadikli sureti
d) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,
e)4 adet vesikalık fotoğraf,
f) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı belgesi,
g) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
h) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlığımızca da onaylanabilir)

SINAV KONULARI

A) İngilizce yabancı dil sınavı: İngilizceden Türkçe'ye, Türkçe'den İnglizceye çeviri ve İngilizce kompozisyon şeklinde yapılacaktır.
b) Mesleki Bilgi Yazılı sınavları: Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Avrupa Birliği (kurumları, tarihsel gelişim, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri)

SINAVLARIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki safhada yapılır. Sınavın birinci safhasında yabancı dil (İngilizce) ve meslek konularında yazılı sınav yapılır. Yabancı dil (İngilizce) sınavında başarılı olan adaylar mesleki bilgi yazılı sınavına çağrılırlar. Sınavın ikinci safhasında ise mesleki bilgi yazılı sınavında başarılı olan adaylar mesleki bilgi sözlü sınavına alınırlar.

Sınavlarda değerlendrme 100 puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan geçerli not sayılır. Yazılı ve sözlü sınav sonucu elde edilen notun aritmetik ortalamasının alınmasıyla adayların uzman yardımcılığı nihai dereceleri sıralamaya tabi tutulur. En yüksek puanı alan 8 kişi sınavı kazanmış sayılır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların, her bir sınavda başarılı olanların ve uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananların isim listeleri bakanlık binasında B Blok girişinde asılarak, Bakanlığın web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecek ve kendilerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak tebliğ edilecektir. Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.