Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı Giriş Sınavı Duyurusu

İlan Giriş : 06 Ekim 2004 10:51, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı Giriş Sınavı Duyurusu

GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANLIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz taşra teşkilatında açık bulunan, teknik hizmetler sınıfından 40?ı Güverte, 20?si Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve 20?si Gemi İnşa Mühendisliği bölümlerinden olmak üzere toplam 80 adet 5?inci dereceli Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı kadrolarına sınav ile Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı alınacaktır.

1 ? SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

A) Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesindeki yazılı nitelikleri taşımak.

B) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)?ından KPSS - 4, 5, 6, 7, 8, 68 ve 70 puan türlerinden en az birinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

C) 1/1/1960 tarihi ve sonrası doğmuş olmak.

D) Denizcilikle ilgili konularda lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğrenim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Güverte, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Gemi İnşa Mühendisliği bölümlerinden birisini bitirmiş olmak (İlgili Fakültelerin yukarıda belirtilen bölümleri dışındaki diğer bölümlerden yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır).

E) Sağlık durumunun; Türkiye?nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görevini devamlı yapmasına engel olacak, akıl hastalığı, renk körlüğü veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporuyla tevsik olunmak (Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı için alınacak adı geçen rapor sınavı kazanan adaylardan atanma esnasında istenecektir).

F) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 A bendi esasınca daha önce herhangi bir kamu kurumunda aday vaya asil memur olarak çalışmamış olmak.

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerçeğe uygun olarak doldurulmuş İş Talep Formu ve başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte ilanı müteakip 1 Kasım 2004 Pazartesi saat 18.00?a kadar T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Başvuru Kabul ve Değerlendirme Komisyonuna (GMK Bulvarı No: 128 Maltepe-ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihine kadar posta yolu ile yapabilirler. Her ne sebepte olursa olsun gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 ? BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

A) İş Talep Formu (Denizcilik Müsteşarlığının yukarıda belirtilen adresi veya internet üzerinden "www.denizcilik.gov.tr" adresinden temin edilebilir.)

B) KPSS sınavı sonuç belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Kesin sonuç aşamasında aslı istenir).

C) Nüfus cüzdanının sureti veya onaylı örneği (T.C. kimlik nosu ile birlikte).

D) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

E) 4,5x6 boyutunda 3 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte vesikalık fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez).

F) Savcılıktan alınacak adli sicil belgesi.

G) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

H) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

I) Kendi el yazısı ve tükenmez kalem ile yazılmış kısa özgeçmişleri.

İ) Bir adet yarım kapaklı dosya, iki adet mektup zarfı ve on adet şeffaf cep dosya.

4 ? SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların listesi Müsteşarlıkça ilan panosunda ve internet sitemizde ilan edilir. Bu adaylara "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine posta yolu ile gönderilecektir. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınava giriş belgesi verilmez ve gönderilmez. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya ehliyet (sürücü belgesi) bulundurmak zorundadırlar. İlan edilip te sınava kadar sınava giriş belgeleri kendilerine ulaşmayan adaylar bu belgeyi sınavdan 1 (Bir) gün önce 6 Kasım 2004 tarihinde bizzat Denizcilik Müsteşarlığına başvurmak suretiyle edinebilirler.

5 ? SINAV KONULARI

A) Genel Kültür,

B) Deniz Hukuku,

C) Genel Denizcilik Konuları (Stabilite, Gemicilik ve Gemi İnşa ile COLREG, SOLAS, MARPOL gibi uluslararası denizcilik sözleşmeleri)

D) Bayrak ve Liman Devleti Denetim Uygulamaları ile ilgili prosedürler

E) Yabancı dil - İngilizce

6 ? SINAVLAR VE DİĞER HUSUSLAR

Sınav yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı Sınav : 7 Kasım 2004 pazar günü saat 9.30 da Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci-ANKARA adresinde yapılacaktır (Adayların hangi salonda sınava girecekleri Fakülte dersliklerinde ilan edilecektir). Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.

Yazılı sınava girişte, adayların yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmekte olup, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinası ve benzeri elktronik cihazlar bulundurmayacaklardır.

Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralama itibarı ile Güverte bölümünden ilk 60 (Altmış), Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği bölümünden ilk 30 (Otuz) ve Gemi İnşa Mühendisliği bölümünden ilk 30 (Otuz) aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak, kazananların listesi ile sözlü sınavın yeri ve tarihi kurumumuzda ve internet sitemizde ilan edilecek ve adaylara mülakat için yazılı davette bulunulacaktır. Bu değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adaylar mülakata alınır. Sözlü sınavlar da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı olmuş sayılmak için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır. Kazananlar, yazılı puan ile sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Mülakat tarihinde mülakata katılmayan aday hakkını yitirecektir.

Sınavı kazanamayan adaylara yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavı kazanan adaylar, puan sıralamasına göre; Güverte bölümünden ilk 40 kişi asil, devam eden 10 kişi yedek, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği bölümünden ilk 20 kişi asil, devam eden 5 kişi yedek ve Gemi İnşa Mühendisliği bölümü içinde ilk 20 kişi asil, devam eden 5 kişi yedek liste olarak Müsteşarlık merkezinde ve internet sitesinde sınavın bitim tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) gün içinde ilan edilecek ve ayrıca adayların adreslerine de postalanacaktır.

Sınav sonuçlarının ilanla ve adreslerine postalanacak kazandı belgesiyle duyurulmasından sonra, kazanan adaylar ilanda ve kazandı belgesinde atamaya esas olmak üzere kendilerinden istenen diğer belgeleri en geç 15 gün içerisinde Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Bu süre zarfında evraklarını teslim etmeyen aday hakkını yitirecek ve yerine sıralı yedek adaylar aynı esaslarla çağrılacaktır.

Sınavı kazananlar Müsteşarlıkça belirlenecek bir tarihte Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı adayı olarak atanacaklardır.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi esnasında veya daha sonraki herhangi bir aşamada eksik, sahte veya aslına uymayan bir belge ile başvurduğu tesbit edilen adayların her ne aşamada olursa olsun başvuruları iptal edilir. Aldatmaya yönelik fiilleri tespit edilenler ilgili adli mercilere sevk edilir.

Atamaya esas evraklarını teslim etmeyenler ile sahte evrak verdiği tespit edilenlerin atamaları iptal olunur.

İlan olunur.