İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (300 kişi)

İller Bankası, işletme, iktisat, hukuk, bankacılık, maliye, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, Bilgisayar Müh., Bilgisayar Bilimleri Müh., Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği mezunu ile mimar olmak üzere 300 uzman yardımcısı alacak

İlan Giriş : 06 Mayıs 2011 08:12, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İller Bankası Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı Alım İlanı (300 kişi)

İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankaya giriş sınavı ile merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Uzman Yardımcısı ve Teknik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının

Uzman Yardımcılığı için;

İşletme,

İktisat,

Hukuk,

Bankacılık,

Maliye,

Kamu Yönetimi

Teknik Uzman Yardımcılığı için;

İnşaat Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği,

Mimarlık

bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

f) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

h) Bankaya alınacak Uzman Yardımcıları ve Teknik Uzman Yardımcılarının ö ğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Öğrenim Dalları Puan Türü Merkez Kontenjanı (*) Çağrılacak Aday Sayısı Taşra Kontenjanı(**) (***) Çağrılacak Aday Sayısı
İşletme KPSSP29 46 138 56 168
İktisat KPSSP28 10 30 - -
Hukuk KPSSP79 5 15 - -
Bankacılık KPSSP99 18 54 - -
Maliye KPSSP24 5 15 17 51
Kamu Yönetimi KPSSP37 5 15 - -
İnşaat Mühendisliği KPSSP1 17 51 44 132
Makine Mühendisliği KPSSP1 8 24 11 33
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Müh. KPSSP1 5 15 13 39
Bilgisayar Müh., Bilgisayar Bilimleri Müh., Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği KPSSP1 5 15 - -
Çevre Mühendisliği KPSSP1 7 21 13 39
Mimar KPSSP1 3 9 12 36
Toplam   134 402 166 498

(*) Merkez Kontenjanı : Ankara (Genel Müdürlük ve Ankara Bölge Müdürlüğü),

(**) Taşra Kontenjanı : Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van Bölge Müdürlükleri.

(***) Taşraya atanacak adayların atandıkları yerde en az üç yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

? Buna göre; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında öğrenim dalları itibariyle, hizalarında gösterilen puan türlerinden yetmişbeş (75) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

? ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS'den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olmak,

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu 'nu 09.05.2011?20.05.2011 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

b) Adaylar müracaatlarını gerçekleştirdikten sonra aynı sitede yer alan ? Başvuru Kontrol ? tuşunu kullanarak başvurularının Banka tarafından sağlıklı olarak kayıt edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.

c) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edecekler veya ?İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera/ANKARA? adresine posta ile ( iadeli taahhütlü ) göndereceklerdir. Belgelerini posta ile gönderen adayların Bankaca onaylı sureti istenen belgelerin noter onaylı suretlerini göndermeleri şarttır.

ç) 20/05/2011 Cuma günü mesai saati bitiminden (Saat 17:30) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamazlar.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar merkez ve taşra teşkilatından sadece birisi için başvuruda bulunacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak merkez ve taşra teşkilatı için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç ( 3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının Bankaca yada noter onaylı örneği,

b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bankaca yada noter onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca yada noter onaylı örneği, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin Bankaca yada noter onaylı örneği teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi ile 2 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belge,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı

ile birlikte yapılır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınava katılmaya hak kazananlara sınav giriş belgeleri 30/05/2011 ? 03/06/2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek kaydıyla şahsen İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından verilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar.

b) Yazılı sınav 04.06.2011 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde yapılacak olup, ayrıca sınav yeri Sınav Giriş Belgesinde de belirtilecek ve Banka web sayfasında yayınlanacaktır.

c) Sözlü sınav Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile birlikte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Bankanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar, sözlü sınava katılamazlar.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Yazılı ve sözlü sınav notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan esas alınarak, her bir alan için en yüksek puandan başlanarak başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asıl aday ve asıl adayın yarısı kadar yedek aday ve atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8. BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde ?İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği? ve ?İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları İle Teknik Uzmanlığa ve Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik? hükümleri uygulanır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası ( www.ilbank.gov.tr ) ve 0.312.508 75 61 ? 62 numaralı telefondan edinilebilir.

Kaynak:06/05/2011 tarihli Sabah Gazetesi Adana Baskısı