İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanligi 10 IIBF ve SBF, 4 hukuk ve 15 muhendislik mezunu arasindan uzman yardimcisi alacak. 13 Mayisa kadar basvurulmali

İlan Giriş : 04 Mayıs 2011 07:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (29) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 07-10 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara'da giriş sınavı yapılacaktır. Öğrenim dallan itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;

* Siyasal Bilgiler, iktisat. İşletme ve iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (10),

* Hukuk Fakültesi mezunlarından (4).

* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;

(2) Bilgisayar Mühendisi,

(2) Endüstri Mühendisi.

(1) Elektrik Mühendisi,

(4) Elektrik-Elektronik Mühendisi,

(6) Makine Mühendisi olmak üzere toplam (15),

A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstr elektrik, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezu olmak.

3) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);

Siyasal Bilgiler. İktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P73,

Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P97,

Mühendislik Fakülteleri mezunları için KPSS P3,

puan türünden (75) veya üzerinde puan almış olmak,

4) ingilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde; 2006 yılı ya da daha sonra yapılan Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,

5) 01.01.2011 tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak,

B) SINAVIN ŞEKLİ. KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksel puana sahip olandan başlanılarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı KPSS puanın; sahip adaylar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Mühendislik fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda; gösterilen kadro sayılan esas alınarak yapılacaktır.

2) Giriş sınavında, adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen konularda bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gib kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğu Sınav Komisyonunca değerlendirilecektir.

a) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER GRUBU:

* Asıl alan; Mikro iktisat, Makro İktisat, Sanayi iktisadı, Uluslararası iktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, işletme iktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,

* İkincil alan; Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) HUKUK GRUBU:

* Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve idari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçla Hukuku Genel Hükümler, Ticari işletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

* İkincil alan; Mikro İktisat. Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) MÜHENDİSLİK GRUBU:

* Asıl alan; Matematik, Fizik, Kimya,

* İkincil alan; Mikro iktisat, Makro iktisat, Türkiye Ekonomisi, işletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.

3) Mühendislik grubundan (bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik ve makine) sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınavın bir parçası olarak 07 Haziran 2011 Salı güni saat 09.30'da asıl alan konularından (matematik, fizik ve kimya) teste tabi tutulacaklar ve adaylara asıl alan konuları olan Matematik, Fizik ve Kimya alanlarının her birinden (10)'ar ade olmak üzere toplam (30) soruluk test uygulanacaktır.

4) Sınav komisyonu üyelerince her adaya (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı belirlenir ve en az (70) puan ve üzerindi not alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Sınav puanı esas alınarak giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması gruplara göre (Mühendislik fakülteleri mezunu adaylar içir her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtiler kadro sayısına göre sınavı kazananlar ile her grup için kadro sayısı kadar da yedek aday belirlenir.

5) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosu ile www.sanayi.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Sınavı asil ve yedek olarak kazanan adaylara atama işleminden önce yazılı tebligat yapılır Adayların, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içir geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular 13 Mayıs 2011 günü mesai saati bitimine kadar "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, 7 nci kat (709 No'lu Oda) Eskişehir Yolu, 7 nci km. Söğütözü. ANKARA" adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile aranan şartlara sahip olmayanların ve belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınav günü, yeri ve saati en geç 18 Mayıs 2011 tarihinde Bakanlığımızın duyuru panosunda ve Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava katılamayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınav; alınmayacaklardır.

4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

D) BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:

1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.sanayi.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacak başvuru formu,

2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) KPDS veya dengi sınavlara ilişkin sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanan formata uygun olarak adayın kendi el yazısı yazılan öz geçmişi.

Kamuoyuna duyurulur.

Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 47.48,49,54,59 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: 04/05/2011 tarihli Hürriyet Gazetesi