Ulaştırma Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

İlan Giriş : 27 Eylül 2004 17:44, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Ulaştırma Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişini forum.memurlar.net adresinden yapabilirsiniz.

T.C. Ulaştırma Bakanlığından :

SINAVLA AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Ulaştırma Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 7 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının; Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Mezun olmak,

3 - 2004 yılı Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

4 - İngilizce veya Fransızca?yı Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda sayılanlardan en az biri ile kanıtlamak:

- Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) (Son Beş Yıl İçinde) en az "B" düzeyinde (Seksen) puan almış olmak veya,

- İlan tarihinden önceki iki yıl içinde TOEFL Sınavından en az 213 puan almış olmak ya da

- 2003 veya 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Yabancı Dil testinde en az 42 soruyu doğru cevaplamış olmak.

5 - 2003 veya 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) "KPSS36" puan türünden asgari 85 (Seksen Beş) puan almış olmak.

6 - Sınav için başvuran adaylardan yukarıda adı geçen puan türünde puan sıralamasında en yüksek puanı alanlardan, atama yapılacak boş kadroların l0 katı olan 70 aday Kurumun yapacağı sınava çağırılacaktır. (Sınava katılabilecek 70 aday Bakanlığın "WEB" sitesi (www.ubak.gov.tr) ile Bakanlık H Blok girişinde ilan edilecektir.

7 - Erkek adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması veya Yabancı Dil Sınavı tarihi itibariyle bir yıl süreyle askerliğini erteletmiş olması gerekmektedir.

B - SINAV ŞEKLİ YERİ VE TARİHİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılacaktır. Sınavın birinci safhasında yabancı dil ve mesleki bilgi sınavları yazılı olarak yapılacaktır. (Baraj niteliğindeki yabancı dil sınavında başarısız olan adaylar mesleki bilgi sınavına çağrılmayacaktır)

Yabancı Dil Sınavı 3 Kasım 2004 Çarşamba günü saat 10.00?da, Mesleki Bilgi Sınavı 4 Kasım 2004 Perşembe günü saat 10.00?da yapılacaktır.

Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar 22 Kasım 2004 Pazartesi günü saat l0.00?da yapılacak sözlü sınava çağırılacaktır.

C - BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

Başvurular 27 Eylül 2004 Pazartesi günü başlayıp 28 Ekim 2004 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir.

a) Yükseköğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

b) Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK?den alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı bir örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya onaylı bir örneği

d) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya onaylı bir örneği,

e) Son 6 ayda çekilmiş 4 adet (6 x 9)?luk vesikalık fotoğraf

f) Kendi el yazısıyla hazırlanmış özgeçmişi,

Yukarıda sayılan belgelerin Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlık web adresinden (www.ubak.gov.tr) temin edilecek başvuru formuyla birlikte Hakkı Turayliç Caddesi, 91. Sokak, No:5 Emek/ANKARA 06510 adresindeki Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına belirtilen tarih ve saatte şahsen veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.