TİKA Teknik Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı?nda çalıştırılmak ve Teknik Yardım Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından (4) adet Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı kadrosu için 6-7 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara?da Giriş Sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 Ekim 2004'tür.

İlan Giriş : 26 Eylül 2004 21:34, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TİKA Teknik Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığından :

TEKNİK YARDIM UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı?nda çalıştırılmak ve Teknik Yardım Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından (4) adet Teknik Yardım Uzman Yardımcılığı kadrosu için 6-7 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara?da Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 ? BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP 36 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilk 40 aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Uluslararası İlişkiler Bölümünden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48?inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

4 - Giriş Sınavının yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

6 - Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir.)

2 ? BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilecek Başvuru Formunun açık ve eksiksiz doldurularak, mezuniyet belgesi (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi), KPSS sonuç belgesi ve aşağıda belirtilen belgeleri;

a) Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti ve ikametgah belgesi,

b) 4 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğrafı,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi sağlık kurulu raporu,

d) Adli sicil kaydı,

e) Erkekler için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf veya tecilli olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

f) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

g) Varsa KPDS belgesi.

ile birlikte 4 Ekim 2004 tarihinden itibaren 15 Ekim 2004 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA Personel Dairesi Başkanlığı Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına çağırılmaya hak kazanan adaylar 20 Ekim 2004 gününden itibaren www.tika.gov.tr internet adresinde ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça kendilerine verilecek sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

3 ? SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı, adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Teknik Yardım Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

4 ? DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70?in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai başarı listesi www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır.

Başkanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 (312) 417 27 90