Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Duyurusu

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara?da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü giriş sınavı yapılacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 5 Kasım 2004 günü mesai bitimine kadar başvurması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.

İlan Giriş : 23 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Gelirler Genel Müdürlüğü Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Duyurusu

GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara?da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü giriş sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48?inci maddesinde yazılı nitelik ve şartlara sahip olmak,

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından A Grubu Kadrolar için 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (2003 KPSS-A ve 2004 KPSS-A, Puan No: KPSSP 57. bölümünden yetmiş (70) ve daha üstü puanın üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 750 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 750 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

c) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına vermiş bulunmak,

d) Gelirler Kontrolörlüğünün gerektirdiği karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Gelirler Kontrolörleri Başkanlığınca yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır.),

e) 1/1/2004 tarihi itibariyle otuz (30) yaşını doldurmamış olmak,

f) Daha önce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

g) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

h) Sağlık durumu Türkiye?nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına ve her türlü taşıt araçlarıyla yolculuk yapmaya elverişli olmak,

i) Askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

şartları aranır.

II - SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınava katılabilmek için isteklilerin, gerekli belgelerle birlikte 5 Kasım 2004 günü mesai bitimine kadar "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Kat: 1 Dikmen/ANKARA" adresine şahsen veya en geç son Başvuru tarihinde Gelirler Kontrolörleri Başkanlığına ulaşacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III - SINAVA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gösteren broşür ve "Giriş Sınavı Başvuru Belgesi" Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1 Dikmen/ANKARA adresinden veya Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Başkanlığı Adakale Sok. No:20 Yenişehir/ANKARA, Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı Büyükdere Cad. No:189 Levent/İSTANBUL, Gelirler Kontrolörleri İzmir Grup Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No:65 Pasaport/İZMİR adreslerinden veya internet aracılığı ile www.gelkont.gov.tr adresinden temin edilebilir.

a) Giriş Sınavı Başvuru Belgesi,

b) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği,

c) Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı okullar için denklik belgesi aranacaktır.),

d) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

e) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

f) 4,5 x 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf.

IV - SINAV ŞEKLİ VE YERİ İLE GİRİŞ BELGESİ

Aranan niteliklere haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

Sınava girebileceklere Gelirler Kontrolörleri Başkanlığınca, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava Giriş Belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir.Sınava girecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Meslek giriş sınavının yazılı bölümü 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara?da yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavları ise Ankara?da çağrı belgesinde belirtilen adreste yapılacaktır.

V - SINAV KONULARI

Giriş sınavı , yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.

1 - EKONOMİ

1 - Mikro Ekonomi

2 - Makro Ekonomi

3 - Uluslararası Ekonomi

4 - Milli Gelir

5 - Para, Banka ve Kredi

6 - İşletme Ekonomisi

2 - MALİYE

1 - Maliye Teorisi

2 - Maliye Politikası

3 - Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

4 - Kamu Maliyesi

5 - Bütçe

3 - HUKUK

1 - Anayasa Hukuku

2 - İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)

3 - Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

4 - Borçlar Hukuku

5 - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler ve Kıymetli Evrak)

6 - Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

4 -MUHASEBE

1 - Genel Muhasebe

2 - Şirketler Muhasebesi

3 - Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri

Yazılı sınavı kazananlar ayrıca Ankara?da sözlü sınava tabi tutulacaklardır.Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

İlan olunur.