Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yurtdışı teşkilatında görevlendirmek amacıyla yetiştirilmek üzere, 5 adedi Almanca ve 5 adedi de İngilizce dilinden olmak üzere toplam 10 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilmesi için giriş sınavı yapılacaktır. Başvuruların en geç 8/10/2004 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

İlan Giriş : 23 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yurtdışı teşkilatında görevlendirmek amacıyla yetiştirilmek üzere, 5 adedi Almanca ve 5 adedi de İngilizce dilinden olmak üzere toplam 10 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilmesi için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı, her biri yazılı ve sözlü olmak üzere "yabancı dil" ve "yarışma" sınavları şeklinde iki bölümde gerçekleştirilecektir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi?nce yapılacak yabancı dil sınavının yazılı kısmı 24 Ekim 2004 tarihinde, sözlü kısmı ise 7 Kasım 2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nda (İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Yabancı dil sınavlarından başarılı olanlar daha sonra kendilerine bildirilecek tarihlerde yazılı ve sözlü yarışma sınavlarına alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), yabancı dil yazılı sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olunduğuna dair belgeye sahip olmak,

c) ÖSYM tarafından 15-16 Kasım 2003 ve 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan A Grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 48 Puan türünden 75 (yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış olmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak müracaat eden adayların 80?i İngilizce, 80?i de Almanca dilinden başvuranlar arasından seçilecek ve KPSS puanı en yüksek adaydan başlayarak her bir dil grubundan ilk 80 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları halinde, her bir dil grubunda 80. sıradaki adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

d) Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Giriş sınavının açıldığı tarihte (24 Ekim 2004) 35 yaşından gün almamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu?nun yürürlüğe girdiği 24 Temmuz 2003 tarihinde Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, sınavın açıldığı tarihte (24 Ekim 2004) kırk yaşını doldurmamış olmaları halinde giriş sınavına başvurabilirler.

Sınav Başvurusu:

Başvurular en geç 8/10/2004 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 C Blok Kat: 8 Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1. Sınav Başvuru Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.csgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

2. El yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmiş,

3. Diplomanın veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği,

4. Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesinin noter tasdikli örneği,

5. KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce de onaylanabilir),

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), yabancı dil sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olunduğuna dair belgenin aslı ya da onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce de onaylanabilir),

7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

8. Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

Sadece Yabancı Dil Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan, "Sınav Giriş Belgesi"nin kendilerine verilmesi esnasında, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü?nün T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi nezdindeki 108 04 83 nolu hesabına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı YİH Uzman Yardımcılığı yabancı dil sınavı için 70.800.000,? TL sınav harç ücreti yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca,

a) Adli Sicil Belgesi ve

b) Sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında görev yapmaya elverişli olduğunu gösteren tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu

istenecektir.

Sınav Giriş Belgesi:

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 12 Ekim 2004 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarında ilan edilecektir. Konuya ilişkin olarak 0312 296 65 79 ?212 13 72 no?lu telefonlardan da bilgi alınabilecektir Bu adaylara Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nce, fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" elden verilecektir. Aranılan şartları taşımayan ve dil sınav harcına ilişkin 70.800.000,? TL. tutarındaki banka dekontunu ibraz etmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulması gerekmektedir.

Yabancı Dil Yazılı Sınav Şekli ve Değerlendirme:

Yabancı dil yazılı sınavında adaylara, yabancı dilden Türkçe?ye, Türkçe?den yabancı dile çeviri yaptırılır ve aynı dilde verilen üç konudan seçecekleri birinde kompozisyon yazmaları istenir. Bu sınavlarda sözlük kullanılamaz.

Yazılı yabancı dil sınavında başarı değerlendirmesi, Türkçe?den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe?ye çeviri için 25?er puan, kompozisyon için ise 50 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yabancı Dil Sözlü Sınavı

Sözlü sınav yabancı dilde mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda da 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı ve sözlü puanların ortalaması Yabancı Dil Sınav puanını gösterir.

Yarışma Sınavı Şekli ve Konuları

Yabancı dil sınavlarında başarılı olanlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar Sözlü sınava alınmazlar. Sözlü Sınav mülakat şeklinde yapılır.

Yarışma sınav soruları, Anayasa Hukuku (10 puan), Atatürk İlke ve İnkılapları (10 puan), Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (15 puan), İş Hukuku (20 puan), Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Politika (20 puan), İktisat (5 puan), Uluslararası Kuruluşlar (20 puan) konularından seçilir. Belirtilen bu puanlama yalnızca yazılı sınav için geçerlidir.

Yarışma sınavında yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav puanları ortalaması yarışma sınavı puanını gösterir.

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

Giriş sınavının her aşamasında 70 veya daha yüksek puan alarak başarılı olanlara, bir sonraki sınavın tarihi, yeri ve saati yazışma adreslerine iadeli taahhütlü olarak bildirilecek; ayrıca, Bakanlık binası içinde uygun görülen bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilecektir.

Giriş sınavı başarı puanı, adayın girdiği yabancı dil sınav puanı ile yarışma sınavı puanının ortalamasıdır. Kazananların adı, soyadı ve puanları bir liste halinde, Bakanlık binası içinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir yere asılarak ve Bakanlığın Web sayfasında yayınlanarak ilan edilecek ve ayrıca, kendilerine de iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak tebliğ edilecektir. Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlan olunur.