Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Hazine Müsteşarlığı?nda görevlendirilmek üzere toplam 25 adet Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 24 Eylül 2004'tür. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İlan Giriş : 08 Eylül 2004 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Aşağıdaki ilana ilişkin görüş alış verişi için Forum bölümü KPSS-A kategorisini kullanabilirsiniz.

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- GENEL
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı?nda görevlendirilmek üzere en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulların aşağıda belirtilen bölümlerini (alan) bitirenler ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlardan; 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak gerekli başarı puanını tutturanlar arasından, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere yarışma sınavı ile karşılarında gösterilen sayılarda ve toplam 25 adet Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN/ ADET
İktisat 10
İşletme 6
Hukuk 3
Maliye 3
İstatistik/Ekonometri 3

Müsteşarlık, yapılacak sınavlar sonucunda işbu ilanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman almaya ve yukarıda belirtilen adetlerde alanlar arası değişiklik yapmaya yetkilidir.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
a) Birinci paragrafta belirtildiği üzere en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okulların İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, İstatistik ve Ekonometri bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış bulunan yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

b) 15-16 Kasım 2003 veya 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında A Grubu kadrolar için aşağıda gösterilen puan türlerinden en az,

ALAN/ Puan Kodu/ Alın. Gerekli. En Az Puan/ Y.Dil (Doğ. Sayısı)
Hukuk KPSSP-21 85.000 45
İktisat KPSSP-22 85.000 45
İşletme KPSSP-23 85.000 45
Maliye KPSSP-24 85.000 45
İstatistik KPSSP-25 80.000 42
Ekonometri KPSSP-92 80.000 42

ve üstü puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) 01.01.2004 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak ( 01.01.1974 ve daha sonra doğanlar),

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

3- SINAV ŞEKLİ
Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların hem yazılı hem de sözlü sınavdan ağırlıklı puan hesabı ile ortalama en az 70 tam puan almaları gerekmektedir. Ancak ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

4- SINAV KONULARI
a) Alan Bilgisi
Her aday İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, İstatistik ve Ekonometri bölümlerinden birinden sınava girecek ve bu bölüm için hazırlanmış olan sorulara ( Alan Bilgisi) cevap verecektir.

b) Yabancı Dil
Adaylar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden sınava girebilirler. Yabancı dilden- Türkçeye, Türkçeden- Yabancı dile tercüme yapılması ve Yabancı dilde kompozisyon yazılması esastır.

c) Genel Kültür (Güncel, sosyal, ekonomik ve kültürel konular)

d) Genel İktisat (İktisat alanı dışında sınava giren adaylar için asgari İktisat bilgisi)

Yukarıdaki 4 sınav konusunun ağırlıklı puanları ise şöyledir;

BÖLÜM/ ALAN BİLGİSİ / YAB. DİL/ GEN. İKTİSAT/ GEN. KÜLTÜR
İKTİSAT %60 %35 - %5
İŞLETME %50 %35 %10 %5
MALİYE %50 %35 %10 %5
HUKUK %50 %35 %10 %5
İSTATİSTİK %50 %35 %10 %5
EKONOMETRİ %50 %35 %10 %5

5- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Yazılı Sınav, 16 Ekim 2004 tarihinde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi?nde saat 10:30? da yapılacaktır.

Başvuru belgelerini Müsteşarlığa teslim etmiş ve kendilerine herhangi bir eksiklikleri nedeniyle başvurulmamış olanlar yazılı sınava kabul edilmiş sayılırlar. Bununla beraber yazılı sınava katılacak olan adayların listesi internetteki Hazine Müsteşarlığı Web sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Müsteşarlığımız panolarında ilan edilecektir.

b) Sözlü sınav, 08-12 Kasım 2004 tarihleri arasında Hazine Müsteşarlığı?nda (1. Kat Mavi Salon) yapılacak ve her gün saat 10:00?da başlayacaktır. Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, Hazine Müsteşarlığı Web sayfasında ve Müsteşarlığımız panolarında ilan edilecektir.

6- KAZANALARIN İLANI
Sınavı; yazılı ve sözlü bölümler toplamı itibariyle nihai olarak kazanan 25 adayın isimleri, Hazine Müsteşarlığı Web sayfasında ve Müsteşarlığımız panolarında ilan edilecektir.

7- SINAVA KATILIM SINIRI
Müsteşarlıkça daha önce açılmış olan Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavlarına iki defa katılmış ve gerek yazılı aşamasında, gerekse sözlü aşamasında başarısız olmuş olanlar ve 2. madde de belirtilen şartları taşımayan adaylar bu sınava giremezler.

8- SON BAŞVURU TARİHİ
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için son başvuru tarihi 24 Eylül 2004 Cuma günü mesai saati bitimine kadardır.

9- BAŞVURU BELGELERİ
a) Başvuru Dilekçesi;
- Başvuru dilekçesinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alacaktır;
- Bitirdiği Lise veya Dengi Okul, bitirdiği Yüksek Okul veya Fakülte,Bölümü, derecesi ve bitirdiği tarih,
- Sınava gireceği Yabancı Dil,
-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alınıp- alınmadığı, alındıysa süresi,
- Mecburi hizmeti varsa, yükümlü bulunulan Kurum ismi, sebebi ve süresi,
- Açık yazışma adresi, telefon ve cep telefonu numaraları, varsa E-mail adresi,

b) Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmiş,

c) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversirelerden mezun olan adaylar için denklik belgelesi ile birlikte) aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

e) KPSS Puan belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya 31.12.2004 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

g) Cumhuriyet Savcılığı?ndan alınan sabıka kaydı belgesi,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmadığını gösteren doktor veya sağlık kurulu raporu,

i) 4,5x6 ebadında, 4 adet yeni çekilmiş fotoğraf,

j) Ziraat Bankası Hazine- Dış Ticaret Müsteşarlıkları Bürosu (Şube Kodu:1568) 152209 nolu Personel Dairesi Başkanlığı hesabına sınav ücreti olarak 30.000.000.-TL. yatırıldığına dair dekontun aslı.

10- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, 9 uncu maddede belirtilen belgelerle birlikte, 13 Eylül 2004 tarihinden itibaren 24 Eylül 2004 Cuma günü mesai saati bitimine ( Saat:18:00) kadar ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA (İADELİ TAAHHÜTLÜ) aşağıdaki adrese yapılacaktır.

T.C.BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(SINAV ŞUBESİ)
ESKİŞEHİR YOLU No:36
06510 BALGAT/ ANKARA

Belirtilen tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

11- KİMLİK BELGESİ
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi) bulunduracaklardır.

12- BİLGİ ALMA
İşbu Sınavla ilgili her türlü bilgi için aşağıdaki telefonlar aranabilir.
( 0 312 ) 204 60 85
( 0 312 ) 204 60 87
( 0 312 ) 204 60 96
Hazine Müsteşarlığı Web Sayfası: http://www.hazine.gov.tr