Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 21 (Yirmi bir) Gıda Mühendisi, 9 (Dokuz) Ziraat Mühendisi (6 Bitki Koruma Bölümü, 3 Zootekni Bölümü) ve 6 (altı) Veteriner Hekim olmak üzere toplam 36 Müfettiş Yardımcısı alacak...

İlan Giriş : 25 Eylül 2010 08:43, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından :

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ; 21 (Yirmi bir) Gıda Mühendisi, 9 (Dokuz) Ziraat Mühendisi (6 Bitki Koruma Bölümü, 3 Zootekni Bölümü) ve 6 (altı) Veteriner Hekim olmak üzere toplam 36 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Akay Caddesi No: 3/A Kat: 3 Bakanlıklar/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 09.00?da başlayacak ve 22 Ekim 2010 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Ancak posta ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postadaki gecikmeler sınava giriş hakkını kaybettirecektir.

2 - Yazılı Sınav 08 Kasım 2010 tarihinde Ankara?da Saat 10.00?de başlayacak olup, başvuru talebinde bulunanların;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2010 tarihinde 32 yaşını aşmamış olmaları, (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar),

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerden; Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma ve Zootekni Bölümlerinden) ve Veteriner Hekim olarak mezun olmaları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmaları,

d) Başvuruda bulunacak Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma ve Zootekni Bölümü Mezunu) ve Veteriner Hekim adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2009 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2010 Lisans sınavlarından birine katılmış ve Bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları,

f) Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda, sicil tutum ve davranışlar yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumlarının bulunmamaları,

g) Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmaları,

h) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmaları,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının 10 katı olan 210 Gıda Mühendisi, 90 Ziraat Mühendisi (60 Bitki Koruma Bölümü, 30 Zootekni Bölümü) ve 60 Veteriner Hekim yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Teftiş Kurulu Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil konularından düzenlenir. Adaylara sorulacak sorularda, Alan Bilgisi 0,90 Yabancı Dil 0,10 ağırlıklı olacaktır. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacak, (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylar 24-26 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavlara tabi tutulacaktır.

3 - Sınav konuları ve benzeri konular ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İnternet Sitesi ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınabilecek kılavuz ile açıklanmıştır.

Başvuruda istenilen belgeler;

Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı suretinin aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı suretinin aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

Nüfus cüzdanın tasdikli örneği veya aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

4,5x6 ebadında 6 adet vesikalı fotoğraf,

Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı veya aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi,

Özgeçmiş:

(Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asil adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ve askerlik görevini yaptığını veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.)