Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

25/03/2013 07:48:00
Yazdır

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEKTÖrUJÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIMI İLAN DUYURUSU

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-Znci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde (Araştırma ve Uygulama Hastanesinde) çalıştırılmak ve giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere. 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

GENEL ŞARTLAR:

a) TC. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı lık. sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hilel i iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak.

e) 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

3-2012 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunlan için KPSSP3. önlisans mezunları için KPSSP93. ortaöğretim mezunlan için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4-Herhangj bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2012 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge

5-Dığer sertifika ve istenilen belgeler

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adaylann Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından wwwsdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu: ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adayiar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Not Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takıp eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adaylann isim listeleri, işe başlamalan için gerekli evraklar ile evraklann teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Kamu kurum ve kuruluşlan ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunun 4/B maddesine gere sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, aynlanlardan aynkjıklan tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve 5917 sayılı Kanunun 47'ncı maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamakladır.

Bu ilan 65,622 defa okundu. 34 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Galatasaray Genel Kurulu, Hakan Şükür'ü ihraç etmedi. Ne düşünüyorsunuz?